Publiczne zaproszenie do negocjacji

10:55 22.05.2019 r.

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni planuje dokonać w czerwcu br. sprzedaży pakietu wierzytelności przeterminowanych o wartości brutto ok. 100-120 mln zł.

Założony harmonogram procesu sprzedaży jest następujący:

  1. Do 04.06.2019 r. – termin przesłania do Kasy podpisanej umowy o zachowaniu poufności,
  2. W dniu 04.06.2019 r. – wysyłka przez Kasę pakietu z danymi do wyceny,
  3. Do 21.06.2019 r. godz. 24.00 – przesłanie przez zainteresowanych nabywców oferty cenowej,
  4. W dniach 24-25.06.2019 r.  przeprowadzenie indywidualnych negocjacji cenowych z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę.
  5. W dniu 25.06.2019 r. – termin złożenia ostatecznej oferty cenowej /wybór przez Kasę najkorzystniejszej oferty,
  6. Do 28.06.2019 r. – podpisanie umowy pomiędzy stronami i przekazanie zaktualizowanego wykazu wierzytelności.

Termin płatności do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Nabywcą pakietów może być wyłącznie fundusz sekurytyzacyjny.

Kasa nie przewiduje stosowania zasady „data cut-off”.

Szczegółowe dane dotyczące portfela zostaną przekazane po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni zastrzega sobie prawo do:

  • odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży portfela wierzytelności przeterminowanych,
  • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru nabywcy bez podawania przyczyny,
  • unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn,
  • odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży portfela bez podawania przyczyn, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w procesie sprzedaży wierzytelności prosimy o odesłanie do dnia 04.06.2019 r. skanu załączonej umowy o zachowaniu poufności, podpisanej przez osoby występujące w KRS lub mające stosowne pełnomocnictwa na adres: bwir@kasastefczyka.pl. Wersję papierową (dwa egzemplarze) prosimy o wysłanie na adres: Kasa Stefczyka, Biuro Strategii Windykacji i Restrukturyzacji, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia.

Prosimy również o wskazanie osób uczestniczących w procesie sprzedaży z podaniem adresów e-mail, na które będą wysłane dane do wyceny.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wysyłkę na e-mail: bwir@kasastefczyka.pl lub kontakt telefoniczny:
058 782 81 38, tel. kom. 695 560 004  Starszy Specjalista ds. Ryzyka Robert Macieja.

 

Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności: