Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

Akty prawne

Podstawą prawną działania Kasy Stefczyka są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK im. Franciszka Stefczyka.

Odpis Statutu oraz treści regulaminów można otrzymać nieodpłatnie w placówce Kasy Stefczyka. Uchwały organów Kasy, protokoły obrad organów Kasy oraz protokoły lustracji udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku. 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (Kasa Krajowa)

Instytucja zrzeszająca wszystkie Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (SKOK-i) działające w Polsce. Przez 20 lat czuwała nad stabilnością finansową całego systemu SKOK. Zgodnie z nową Ustawą o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 roku nadzór nad kasami objęła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kasa Krajowa sprawuje obecnie kontrolę spółdzielczych kas w zakresie zgodności ich działalności z prawem oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej.

Szczegółowe przepisy dotyczące uprawnień kontrolnych Kasy Krajowej w Ustawie o SKOK – plik na wstępie. 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te w 100% objęte są gwarancją do wskazanej wcześniej wysokości. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach. 

Wysokość gwarancji wypłaty środków przez BFG nie jest zależna od Kasy i oznaczona została w taki sam sposób jak dla innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG.

Kasa Stefczyka corocznie przedstawia sprawozdanie zarządu z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942, a także pod poniższym odnośnikiem i w placówkach Kasy Stefczyka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Od dnia 27 października 2012 r. publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru nad kasami jest zapewnienie:

  1. Stabilności finansowej kas,
  2. Prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej,
  3. Bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach,
  4. Zgodności działalności kas z przepisami ustawy o SKOK.

Bliższe informacje o sprawowanym nadzorze znajdują się na oficjalnej stronie KNF: www.knf.gov.pl

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Stefczyka współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. Zostało ono powołane dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego. BIK zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych w formie raportów kredytowych.

Każdy SKOK, bank czy instytucja finansowa, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe z 29 sierpnia 2009 r., zobowiązany jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl 

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

Kasa Stefczyka jest instytucją obowiązaną do współpracy z GIIF. Do zadań GIIF należy w szczególności uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie informacji o transakcjach uzyskiwanych od instytucji obowiązanych oraz podejmowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Pełna treść Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r. w formie pliku:  » plik do pobrania

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl