Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

Promocja Ciesz się kawą z kartą Visa

VisaXmasPromocardtoolkit1171x489v1-SkokStefczyka

Regulamin akcji promocyjnej Ciesz się kawą z kartą Visa (dalej: „Regulamin”)

§ 1. Organizator i Akcja Promocyjna

1. Akcja promocyjna przeprowadzana pod nazwą ‘Ciesz się kawą z kartą Visa’ (dalej: „Akcja Promocyjna”) rozpoczyna się w dniu 20 listopada 2019 i trwa do dnia 17 grudnia 2019 roku (dalej „Okres Promocji”).
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 zł w całości pokrytym, NIP: 522-30-71-241, BDO: 000016909, REGON: 365388398, (dalej: „Organizator”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest we wszystkich sklepach działających pod markami Żabka i Freshmarket (dalej: „Sklep” lub „Sklepy”) współpracujących z Organizatorem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej (dalej „Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która w czasie trwania Okresu Promocji w jednym ze Sklepów zapłaci za zakupy przy pomocy posiadanej karty Visa.
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być tylko posiadacz Karty Visa. Przez „Kartę Visa” na potrzeby Regulaminu rozumie się dowolną kartę Visa wydaną przez krajowego lub zagranicznego wystawcę kart Visa. Lista wystawców kart Visa w Polsce dostępna jest na stronie: https://www.visa.pl/plac-z-visa/wydawcy-kart-visa.html

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikowi, w czasie trwania Okresu Promocji, przysługuje prawo do otrzymania 1 (jednego) kodu promocyjnego (dalej: „Kod”) za wykonanie czynności polegającej na dokonaniu zakupu (tj. zawarcia umowy sprzedaży) w Sklepie dowolnego produktu zrealizowanego przy pomocy Karty Visa, z wyłączeniem zakupu innych niż piwo alkoholi i towarów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego oraz z wyłączeniem: wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących te wyroby, symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych (dalej „Transakcja”).
2. Uczestnik otrzyma Kod po zakończeniu każdej Transakcji.
3. Kod zostanie wydrukowany na paragonie niefiskalnym.
4. Z Kodu można skorzystać podczas kolejnych Transakcji zakupu w Sklepach, jednak nie później niż do dnia 31.12.2019 r. lub do wyczerpania produktów promocyjnych, które może nastąpić wcześniej.
5. Każdy Kod ma niepowtarzalny numer i upoważnia do jednorazowego zakupu w promocyjnej cenie 1 szt. (jednej sztuki):
a. CAFFE LATTE 160 ML,
b. KAWA CZARNA 160 ML,
c. CAFE MOCHA 160 ML,
d. CAPPUCINO 160 ML,
e. ESPRESSO 60 ML,
f. CAFFE LATTE 200 ML,
g. KAWA CZARNA 200 ML,
h. CAFE MOCHA 200 ML,
i. CAPPUCINO 200 ML,
j. ESPRESSO 40 ML,
k. KAWA Z MLEKIEM 200 ML,
l. ESPRESSO DOPPIO 80 ML,
m. FLAT WHITE 200 ML,
n. CZEKOLADA 200 ML albo
o. CZEKOLADA 160 ML
(dalej: „Produkt” lub „Produkty”).
6. Użycie Kodu obniży cenę Produktu do 1,99 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto.
7. W przypadku gdy w ramach jednej Transakcji Uczestnik ma zamiar dokonać zakupu kilku Produktów objętych Akcją Promocyjną, ale nie będzie miał wystarczającej liczby Kodów, żeby obniżyć cenę wszystkich Produktów, system obniży cenę Produktu/Produktów najtańszego/najtańszych.
8. Kody nie sumują się oraz nie podlegają wymianie na ich ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody.
9. Uczestnik jest zobowiązany poinformować sprzedawcę w Sklepie o chęci skorzystania z Kodu przed dokonaniem płatności za Transakcję.
10. Kody nie łączą się z innymi zniżkami lub promocjami.

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być zgłaszane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej: visapromocja@zabka.pl do dnia 14.01.2020 r.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej, indywidualny numer Kodu, jak również opis okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia reklamacji.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Uczestnik może zostać poproszony o przedłożenie dowodu dokonania transakcji, warunkującej wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej, oraz dowodu płatności Kartą Visa.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji.

§ 5. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może się skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie obsługi reklamacji dotyczących Akcji Promocyjnej.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora – mający na celu obsługę reklamacji dotyczących Akcji Promocyjnej – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. Dz.U. UE L 119/1).
6. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
a. Dostawcy usług IT,
b. Firmy spedycyjno-transportowe, kurierzy, przewoźnicy.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obsługi reklamacji dotyczących Akcji Promocyjnej. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora.
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
9. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu Uczestnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa.
11. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyżej wskazanego celu, w zakresie obsługi reklamacji dotyczących Akcji Promocyjnej

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.zabka.pl oraz www.visa.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Akcji Promocyjnej, a spoczywających na tym Uczestniku.
4. Korzystanie z Karty Visa podlega standardowym warunkom, zasadom oraz opłatom określonym przez wystawców karty (banki) i partnerów handlowych, zwłaszcza dotyczy to kart Visa wydanych za granicą.
5. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji Promocyjnej.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą Uczestnicy.
7. Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2016.471).

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl