Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KASĘ STEFCZYKA:


1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SKOK im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (SKOK);

2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail IOD@kasastefczyka.pl, tel.: 801 600 100, adres korespondencyjny SKOK);

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) zawarcia, wykonywania, rozwiązania umowy pożyczki/kredytu – dotyczy to także czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

b) wykonywania obowiązku prawnego dotyczącego SKOK, w szczególności związanego z prowadzeniem działalności ustawowej SKOK i realizacją zawartych z członkami umów, oceną zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego, zarządzaniem przez SKOK ryzykiem, rozpatrywaniem reklamacji członków. Obowiązki wynikają ponadto z przepisów dotyczących przeciwdziałania czynom zabronionym, w tym oszustwom kredytowym i praniu brudnych pieniędzy, a także prawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto, SKOK ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia wydane przez uprawnione organy lub instytucje (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

c) rachunkowych, księgowych i archiwalnych – na podstawie ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 pkt c RODO); 

d) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług SKOK oraz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK*;

e) dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, przy czym działania wskazane w pkt d i e wykonywane będą w prawnie uzasadnionym interesie SKOK na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;


4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez  SKOK przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj:
 

a) przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku. Jeśli czynność lub umowa nie doszła do skutku dane przechowywane będą przez okres 3 lat od ich zebrania; 

b) przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu obowiązkowego przechowywania danych,

c) do czasu wypełnienia przez SKOK obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa, w tym do czasu wykonania zaleceń uprawnionych organów lub instytucji (pkt 3 lit c i d);

d) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;

e) do czasu upływu terminów potencjalnych roszczeń wynikających z umowy;

Powyższe okresy nie sumują się.


5. posiadam prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz - z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym profilowania; posiadam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych zgodnie z pkt 2);

6. posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, zawarcia i wykonywania umowy pożyczki/kredytu.

8. odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* ze SKOK lub współpracujące ze SKOK na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci SKOK oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, sprzedażowe, logistyczne, windykacyjne, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze.

*Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo ze SKOK dostępny jest w placówkach SKOK, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej e-skok.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl