BEZPIECZEŃSTWO DEPOZYTÓW

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie Stefczyka są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG/Fundusz) działającego na podstawie ustawy z 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: ustawa o BFG) na zasadach określonych w ustawie.

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiada środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO i innych o takim charakterze, jak również na wszelkiego typu lokatach. Więcej informacji o ustawie (wejście).

Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

Obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów objęte są depozyty następujących deponentów:

1) osób fizycznych;

2) organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego, będących osobami prawnymi;

4) spółdzielni;

5) związków zawodowych;

6) wspólnot mieszkaniowych.

Ochroną gwarancyjną objęte są następujące środki:

1) środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności;

2) inne należności deponenta wynikające z prowadzenia przez Kasę rachunków deponenta, o których mowa w pkt 1;

3) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych;

4) kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o skok, z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

1) środków wpłaconych do kasy tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich;

2) środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;

3) pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

1) Skarbu Państwa;

2) Narodowego Banku Polskiego;

3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe;

4) kas i Kasy Krajowej;

5) Funduszu;

6) instytucji finansowych;

7) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;

9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) jednostek samorządu terytorialnego;

13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Co do zasady środki są objęte ochroną gwarancyjną w Kasie od dnia ich wniesienia, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych lub z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych, o ile czynność ta lub rozliczenie zostały dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Dniem spełniania warunku gwarancji jest:

1) dzień zawieszenia działalności kasy wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz

2) dzień wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Kasa Stefczyka corocznie przedstawia sprawozdanie zarządu z działalności jednostki i sprawozdanie finansowe. Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kasy znajdują się w zakładce Ład Korporacyjny.

Podmiotami stosunku ochrony gwarancyjnej są BFG i deponent.

Przedmiotem ochrony gwarancyjnej jest wierzytelność deponenta w wysokości odpowiadającej środkom gwarantowanym, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

Świadczenie pieniężne jest płatne w złotych, w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. W przypadku gdy spełnienie warunku gwarancji nastąpiło po wszczęciu przymusowej restrukturyzacji świadczenie pieniężne uznaje się za spełnione w części, w jakiej zapewniono deponentowi możliwość podjęcia środków gwarantowanych w terminie przy użyciu instrumentów przymusowej restrukturyzacji.

Środki gwarantowane są płatne na podstawie danych znajdujących się w Systemie Wyliczania do BFG po przekazaniu BFG listy deponentów.

W przypadku spełnienia warunku gwarancji podmiot uprawniony do reprezentacji (zarząd, zarządca komisaryczny, likwidator, administrator albo pełnomocnik ustanowiony przez Fundusz, a jeżeli ogłoszono upadłość syndyk) po ustaleniu stanu ksiąg rachunkowych na dzień spełnienia warunku gwarancji, sporządza listę deponentów na podstawie danych zawartych w Systemie Wyliczania do BFG, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji. Podmiot ten nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji zobowiązany jest przekazać Funduszowi oraz Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej listę deponentów sporządzoną na podstawie danych z Systemu Wyliczania do BFG.

Zarząd Funduszu określa, w drodze uchwały:

1) informacje o podmiocie, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych;

2) sposób dokonywania wypłat;

3) liczbę deponentów uprawnionych do otrzymania wypłat;

4) kwotę stanowiącą sumę środków gwarantowanych należnych deponentom uprawnionym do uzyskania wypłat, przekazywaną podmiotowi pośredniczącemu na wypłaty środków gwarantowanych;

5) kwotę środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty, którą kasa zobowiązana jest przekazać Funduszowi.

Uchwałę Fundusz podaje do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz przekazuje kasie zobowiązanej do przekazania środków odpowiadających zobowiązaniom do zapłaty i podmiotowi, za którego pośrednictwem będą realizowane wypłaty środków gwarantowanych.

Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji nieujawnione w ramach listy deponentów przekazanej Funduszowi, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o BFG, Fundusz zaspokaja w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych uzupełniających listę deponentów, sporządzonych przez podmiot uprawniony do reprezentacji, w szczególności po ustaleniu listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym podmiotu objętego systemem gwarantowania lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec podmiotu objętego systemem gwarantowania, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942, a także pod niniejszym odnośnikiem i w placówkach Kasy Stefczyka.