Tajemnica zawodowa SKOK

Kasa jest obowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o skok, w tym także informacje uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której Kasa tę czynność wykonuje.

Dostęp do tajemnicy, o której mowa w ust. 1, mają wyłącznie członkowie organów Kasy, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji członka organu Kasy, oraz osoby pozostające z Kasą w stosunku pracy. Wszystkie te osoby są obowiązane do zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie pełnienia funkcji lub pozostawania w stosunku pracy, jak również po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu stosunku pracy.

Przepis art. 9f ustawy o skok definiuje katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji objętych tajemnicą zawodową SKOK bez naruszenia ustawy w tym zakresie.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Stefczyka współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. BIK zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych w formie raportów kredytowych.

Każdy SKOK, bank czy instytucja finansowa, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo bankowe z 29 sierpnia 2009 r., zobowiązany jest dokonywać oceny swojego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu oraz szacować ryzyko związane z udzieleniem takiego kredytu temu właśnie klientowi, zapewniając przez to bezpieczeństwo powierzonych mu środków pieniężnych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl.