POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

Polityka Prywatności wraz z informacją dotyczącą wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.kasastefczyka.pl.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://www.kasastefczyka.pl/ (dalej „Serwis”), której administratorem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (dalej „Kasa Stefczyka”).
 2. Kasa Stefczyka dba o ochronę prywatności osób odwiedzających Serwis (dalej „Użytkownicy”) i dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności oraz treścią zapisaną w plikach cookies, które instalowane są w Serwisie  oraz na stronach zaufanych Partnerów Kasy (Serwisy Partnerskie), tak aby korzystanie z Serwisu uczynić możliwie jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika wykraczającymi poza normalne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Nie mniej jednak, Kasa zaleca Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego komputer, w szczególności
  z programów antywirusowych.
 4. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych, a tym samym niepodanie tych danych sprawi, że usługa nie będzie mogła być świadczona lub możliwości korzystania z oznaczonych funkcjonalności będą ograniczone.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (dalej Kasa Stefczyka) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6**.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iod@kasastefczyka.pl.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności:
 • rejestracji i korzystania z usługi bankowości elektronicznej w zakresie danych niezbędnych do zalogowania i korzystania z Serwisu Transakcyjnego Kasy Stefczyka;
 • komunikacji za pośrednictwem czatu tekstowego i przechowywania go w formie transkryptu rozmowy - Transkrypt może zawierać dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rozmowy lub składania formularza kontaktowego poprzez czat tekstowy;
 • kontaktu po wypełnieniu danych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, telefon, adres email;
 • kontaktu i obsługi reklamacji po wypełnieniu danych w formularzu reklamacji w zakresie: imię, nazwisko, telefon, pesel i treści reklamacji;
 • kontaktu i przygotowania oferty po wypełnieniu danych w formularzu „złóż wniosek” w zakresie: imię, nazwisko, drugie imię, telefon, adres email, pesel, nr dowodu osobistego, wykształcenie, lokal mieszkalny, koszty utrzymania, liczba osób w gospodarstwie domowym i na utrzymaniu, dochód i jego źródło, zobowiązania, zawód, adres zamieszkania;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Kasy lub podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą*, w tym profilowania, oraz prowadzenia komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
 • realizacji warunków akcji promocyjnych, konkursów i loterii organizowanych przez Kasę Stefczyka, a także w sytuacji korzystania ze spersonalizowanych funkcji Serwisu;
 • subskrypcji Newslettera Kasy Stefczyka poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i pozostawienie adresu mailowego;
 • zgłaszania problemów technicznych związanych z korzystaniem z Serwisu;
 • przeciwdziałania czynom zabronionym, w tym wykrywania nadużyć i botów oraz zapobiegania im;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kasy Stefczyka, tj. archiwalnych, dowodowych, związanych z ewentualną koniecznością dochodzenia roszczeń bądź obroną swych praw, prowadzenia pomiarów statystycznych i udoskonalania usług świadczonych przy wykorzystaniu Serwisu.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiednio: dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wykonywania obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i prawnie uzasadnione interesy Kasy Stefczyka (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Kasę Stefczyka mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą Stefczyka lub podmioty współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, logistyczne, prawne i inne pomocnicze.

W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych plikach cookies dostęp do nich mogą mieć podmioty z technologii, których korzysta Kasa Stefczyka lub podmioty, których tzw. wtyczki znajdują się w Serwisie, w szczególności Serwisy Partnerskie oraz serwisy społecznościowe. 

 1. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w którym dokonuje się tego przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 7, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kasę Stefczyka, o których mowa w pkt. 7 lub do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w szczególności do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego), a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Użytkownik w każdym czasie na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Użytkownik ma prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych zgodnie z pkt 6.

 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator informuje, że przetwarzanie danych pozyskanych ze strony Serwisu może odbywać się w sposób zautomatyzowany i może prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Będzie to miało zastosowanie w następujących przypadkach:
 • dokonywanie oceny zdolności i analizy ryzyka kredytowego – na podstawie danych zawartych we wniosku złożonym przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz bazach zewnętrznych (m.in. BIK, KRD), czego konsekwencją może być automatyczna decyzja o nieudzieleniu pożyczki/kredytu,
 • zapobieganie przestępstwom popełnianym na szkodę Kasy i jej członków poprzez budowanie modeli rozpoznających działania przestępcze, czego konsekwencją może być automatyczna decyzja o nieudzieleniu pożyczki/kredytu.

Profilowanie jest stosowane także w celu przeciwdziałania oferowaniu produktów i usług finansowych nieodpowiednich dla Użytkowników Serwisu, zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz marketing bezpośredni produktów i usług Kasy lub podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo z Kasą*.

 1. Kasa Stefczyka zwraca uwagę zarejestrowanym Użytkownikom (korzystającym z usługi bankowości elektronicznej tj. Serwisu Transakcyjnego), że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych  parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 2. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! oraz Udostępnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu, w przypadku
 1. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Kasa Stefczyka używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
 2. Rodzaje cookies stosowane w Serwisie:
 • Cookies sesyjne – są to tymczasowe cookies, przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia lub zakończenia realizacji funkcjonalności np. prawidłowego wysłania formularza. Te cookie są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Cookies stałe – dzięki nim ponowne korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze. Te cookies przechowywane są przez przeglądarki tak długo jak określono w parametrach cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Cookies naszych zaufanych Parterów – to cookies dostarczane przez podmioty zewnętrzne – (ang. third parties cookies) np. usługę Google Analytics, usługę Facebook Pixel, wydawców reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. systemu mailingowego albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Serwisem internetowym. Te pliki pozwalają między innymi dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników, a także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 1. W naszym Serwisie pliki cookies są wykorzystywane w celach:
 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);
 • umożliwia zapamiętywanie preferencji bądź ID Użytkownika po zakończeniu jego pobytu w Serwisie;
 • realizacji kampanii i działań reklamowych oraz oceny ich skuteczności;
 • tzw. retargetingu, umożliwiającego przedstawienie Użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów;
 • korzystania z przycisku Facebook Udostępnij;
 • korzystania z funkcjonalności pixela Facebook, który pomaga dostarczać lepiej dopasowane treści reklamowe Użytkownikom na portalu Facebook;
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu;

20. Włączenie przez Użytkownika swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu.

21. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym prawidłowe i pełne korzystanie z naszego Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.

22. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach. Np. dla powszechnie używanych przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera.

23. Logi techniczne serwerów - fakt wyświetlenia każdego elementu Serwisu przez przeglądarkę jest zapisywany w tzw. logu technicznym serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, port źródłowy, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej. Informacje te poddawane są analizie IT i służą do optymalizacji i monitorowania stanu serwerów Serwisu, zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym ochrony przed atakami oraz do przekazywania informacji organom ścigania w sprawach / dochodzeniach prowadzonych w zakresie podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę lub wyłudzeń.

24. Bezpieczna transmisja danych

Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL (Secure Socket Layer) typu Organisation Validation, który zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych użytkownika przy użyciu szyfrowania.

Instalacja certyfikatu i wyświetlanie Serwisu na bezpiecznym protokole https zobowiązuje nas do zapewnienia szyfrowanej komunikacji z naszymi zaufanymi Partnerami na Serwisie (wywołania kodów remarketingowych, odwołania do Facebook itp.). W przeciwnym wypadku przeglądarka informowałaby Użytkownika o tzw. mixed content, tj. braku szyfrowania na wycinkach strony.

25. Na stronie Serwisu w Plikach do pobrania w zakładce RODO znajduje się Broszura informacyjna dla klientów Kasy Stefczyka, zawierająca obszerną informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Kasę Stefczyka. W celu zapoznania się z Broszurą informacyjną należy kliknąć w poniższy link.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.

*Aktualny wykaz podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo i systemowo z Kasą dostępny jest m.in. na stronie www.kasastefczyka.pl, w zakładce pliki do pobrania oraz w usłudze bankowości elektronicznej (w Serwisie Transakcyjnym).

**Informujemy, że w związku z przejęciem przez Kasę Stefczyka obsługi serwisu www.kasastefczyka.pl od Premium Management S.A, z dniem 1 października 2019 roku nastąpiła zmiana Administratora danych osobowych użytkowników tego serwisu.