Co się dzieje z rachunkami małoletniego dziecka po rozwodzie rodziców?

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd ma obowiązek rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Jeśli między małżonkami nie ma sporu, sąd zwykle kieruje się ich wnioskami. Gdy zaś wnioski pozostają w sprzeczności z interesem dziecka, sąd podejmuje decyzję, nie uwzględniając zgłaszanych przez rodziców propozycji.

13:29 05.08.2014 r.

Rozstrzygając o władzy rodzicielskiej, sąd może m.in. powierzyć jej wykonywanie obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca zamieszkania dzieci przy wskazanym rodzicu. Może także powierzyć wykonywanie jej tylko jednemu z małżonków, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Oczywiście zdarzają się również drastyczne sytuacje, w których sąd zawiesi wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu, a nawet pozbawi jej wykonywania jednego z małżonków, a nawet oboje.
rodzina0.jpg

W zależności od tego, co postanowi sąd wydający wyrok w sprawie rozwodowej opiekunów prawnych małoletniego, to ten rodzic będzie sprawował opiekę nad dzieckiem, a tym samym nad jego oszczędnościami. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż dotyczy to małoletnich poniżej 13. roku życia bądź powyżej 13. roku życia, jeśli rodzice złożyli sprzeciw w zakresie dysponowania rachunkiem przez dziecko. Jeśli sąd pozostawi wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, wówczas pomimo rozwodu oboje rodziców będzie mogło zarządzać rachunkami małoletniego w zakresie zwykłego zarządu. Oznacza to, iż każdy z osobna będzie mógł dokonać wypłaty środków z rachunku dziecka. Nie może opiekun prawny, z którym dziecko wspólnie mieszka, zastrzec wypłat na rzecz drugiego rodzica, jeśli oboje sprawują opiekę nad dzieckiem.

Jeśli władza zostanie ograniczona przez sąd względem jednego z małżonków, wówczas w wyroku ograniczającym władzę zostanie wskazane w jakim zakresie. Wówczas sąd wskazuje zakres władzy jednego z rodziców. W takim wyroku może zostać wskazane ograniczenie w zakresie również oszczędności małoletniego. Dopiero taka treść wyroku daje uprawnienie opiekunowi, z którym dziecko zamieszkuje, do tego, by wystąpić do instytucji finansowej o respektowanie postanowień wyroku, a tym samym do zablokowania możliwości dysponowania rachunkami małoletniego przez opiekuna, który ma ograniczoną władzę rodzicielską.

W przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej opiekuna małoletniego, nie ma taki rodzic prawa do dysponowania rachunkami małoletniego dziecka. Opiekun, pod którego władzą pozostaje dziecko, powinien niezwłocznie taki wyrok prawomocny przedłożyć do instytucji finansowych, by te mogły respektować postanowienia wyroku sądu. Należy pamiętać, że instytucje finansowe odpowiadają dopiero od chwili dowiedzenia się o wyroku.

Alicja Żytny
aplikant radcowski w Dziale Prawnym Kasy Stefczyka