Informacje prawne i ogłoszenia

Podstawą prawną działania Kasy Stefczyka są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK im. Franciszka Stefczyka.

Treści regulaminów można otrzymać nieodpłatnie w placówce Kasy Stefczyka. Uchwały organów Kasy, protokoły obrad organów Kasy oraz protokoły lustracji udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku.

  • Regulamin dostępu do dokumentów i wniosek o wydanie: Pobierz

Tajemnica zawodowa SKOK

Kasa - zgodnie z art. 9e Ustawy z 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej ustawa o skok) - jest obowiązana
do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o skok, w tym także informacje uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której Kasa tę czynność wykonuje.

Dostęp do tajemnicy zawodowej, mają wyłącznie członkowie organów Kasy, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji członka organu Kasy,
oraz osoby pozostające z Kasą w stosunku pracy. Wszystkie te osoby są obowiązane do zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie pełnienia funkcji
lub pozostawania w stosunku pracy, jak również po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu stosunku pracy.

Przepis art. 9f ust. 1 ustawy o skok definiuje katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji objętych tajemnicą zawodową SKOK bez naruszenia obowiązku ustawowego w tym zakresie.

Zgodnie z pkt 11) przywołanego przepisu ustawy, informacje objęte tajemnicą zawodową mogą zostać ujawnione innej osobie niż osoba, której informacja dotyczy jedynie za zgodą takiej osoby wyrażoną na piśmie.

Tajemnica zawodowa stanowi odpowiednik tajemnicy bankowej.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Stefczyka współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. BIK zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych w formie raportów kredytowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i § 64 ust. 2 Statutu Kasy do umów kredytowych zawieranych przez Kasę stosuje się przepis art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe dotyczący badania zdolności kredytowej.
W tym celu, aby właściwie ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu i zapewnić przez to bezpieczeństwo powierzonych Kasie środków pieniężnych,
na podstawie przepisu art. 105a ust. 1 Prawa bankowego, Rekomendacji A-SKOK i wytycznych EBA (Europejski Bank Centralny), Kasa kieruje do Biura Informacji Kredytowej S.A. zapytania kredytowe.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl

Komunikat w sprawie doręczeń elektronicznych

W dniu 5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa wprowadza m.in. publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego 1, która umożliwia odbieranie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki elektronicznej.

Ustawa ta nakłada na Kasę obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych2 , skrzynki do doręczeń3 oraz umożliwienie kontaktu z Kasą za pośrednictwem tego kanału w przypadkach określonych we ww. ustawie.

Za pośrednictwem doręczeń elektronicznych będą mogli kontaktować się z Kasą tylko ci klienci, którzy będą posiadali swój własny adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

Korzystanie przez klientów z doręczeń elektronicznych nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że  doręczenia elektroniczne będą stanowić dodatkowy ale nie jedyny kanał kontaktu z Kasą - wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z Kasą za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, telefonicznie, a także poprzez bankowość elektroniczną i w ramach osobistych wizyt w placówkach Kasy.

W Komunikacie z dnia 21 grudnia 2023 r. Minister Cyfryzacji podał termin stosowania e-doręczeń przez podmioty wskazane w ustawie o doręczeniach elektronicznych. Obowiązek ten wchodzi w życie 1 października 2024 r.

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/zmiana-terminu-obowiazku-wdrozenia-e-doreczen

Więcej informacji można uzyskać na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej  i  skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi.

2 adres do doręczeń elektronicznych oznacza adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

3 skrzynka doręczeń oznacza narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.