Informacje prawne i ogłoszenia

Podstawą prawną działania Kasy Stefczyka są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK im. Franciszka Stefczyka.

Treści regulaminów można otrzymać nieodpłatnie w placówce Kasy Stefczyka. Uchwały organów Kasy, protokoły obrad organów Kasy oraz protokoły lustracji udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku.

  • Regulamin dostępu do dokumentów i wniosek o wydanie: Pobierz

Tajemnica zawodowa SKOK

Kasa - zgodnie z art. 9e Ustawy z 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej ustawa o skok) - jest obowiązana
do zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej wszystkie informacje dotyczące czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o skok, w tym także informacje uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której Kasa tę czynność wykonuje.

Dostęp do tajemnicy zawodowej, mają wyłącznie członkowie organów Kasy, niezależnie od podstawy prawnej pełnienia funkcji członka organu Kasy,
oraz osoby pozostające z Kasą w stosunku pracy. Wszystkie te osoby są obowiązane do zachowania tajemnicy, zarówno w trakcie pełnienia funkcji
lub pozostawania w stosunku pracy, jak również po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu stosunku pracy.

Przepis art. 9f ust. 1 ustawy o skok definiuje katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji objętych tajemnicą zawodową SKOK bez naruszenia obowiązku ustawowego w tym zakresie.

Zgodnie z pkt 11) przywołanego przepisu ustawy, informacje objęte tajemnicą zawodową mogą zostać ujawnione innej osobie niż osoba, której informacja dotyczy jedynie za zgodą takiej osoby wyrażoną na piśmie.

Tajemnica zawodowa stanowi odpowiednik tajemnicy bankowej.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Celem obniżenia ryzyka działalności kredytowej, Kasa Stefczyka współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej. BIK zarządza i rozbudowuje efektywny system wymiany informacji kredytowej poprzez gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i dystrybucję kompleksowej informacji o historii kredytowej klientów instytucji finansowych w formie raportów kredytowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i § 64 ust. 2 Statutu Kasy do umów kredytowych zawieranych przez Kasę stosuje się przepis art. 70 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe dotyczący badania zdolności kredytowej.
W tym celu, aby właściwie ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu i zapewnić przez to bezpieczeństwo powierzonych Kasie środków pieniężnych,
na podstawie przepisu art. 105a ust. 1 Prawa bankowego, Rekomendacji A-SKOK i wytycznych EBA (Europejski Bank Centralny), Kasa kieruje do Biura Informacji Kredytowej S.A. zapytania kredytowe.

Więcej informacji na oficjalnej stronie BIK: www.bik.pl