default_news_image.jpg

Fundacja Stefczyka

Fundacja im. Franciszka Stefczyka została powołana 10 stycznia 2012 roku w Gdyni. Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, działalność charytatywna i prospołeczna, pielęgnowanie polskiej tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich, a także wspieranie kultury i sztuki oraz działalności oświatowo – wychowawczej.

Praca Fundacji jest uzupełnieniem projektów społecznych realizowanych i wspieranych przez Kasę Stefczyka, która od wielu lat prowadzi akcje charytatywne i niesie, tak potrzebną dziś, pomoc społecznościom lokalnym.

Szczególnie ważnym aspektem działalności Fundacji jest edukacja finansowa i walka z wykluczeniem osób niezamożnych. To idea, która przyświecała już w XIX wieku pierwszym Kasom Spółdzielczym zakładanym przez dr Stefczyka.

Szczegółowy obszar działalności Fundacji Stefczyka opisuje Statut Fundacji, który dostępny tutaj: Statut Fundacji im. Franciszka Stefczyka

Kontakt:

Celem ubiegania się o wsparcie należy złożyć wniosek pisemny, w formie otwartej drogą mailową lub pocztą tradycyjną na jeden z poniżej wskazanych adresów:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka

ul. Legionów 126 - 128
81-472 Gdynia

tel.: 58 782 91 16

e-mail: kontakt@fundacjastefczyka.pl

O Patronie:

Franciszek Stefczyk (2 XII 1861 – 30 VI 1924), nauczyciel, historyk, ekonomista, społecznik i patriota, jest jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

W 1889 roku Franciszek Stefczyk, wzorując się na niemieckim systemie Raiffeisena, założył w Czernichowie pod Krakowem pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.  Za jego przykładem poszli inni – spółdzielnie zaczęły masowo powstawać w innych miejscowościach nie tylko w Galicji, ale także na ziemiach pozostałych zaborów.

Działające na zasadzie samopomocy Kasy umożliwiały korzystne deponowanie oszczędności. Jednocześnie były źródłem tanich kredytów, uniezależniających wieś od zjawiska lichwy.

Franciszek Stefczyk stał się liderem ruchu spółdzielczego, początkowo w Galicji a po odzyskaniu niepodległości na całym obszarze ziem polskich. Stał miedzy innymi na czele Centralnej Kasy Spółek Rolniczych,  w 1924 r. zainicjował powołanie Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych i został jego prezesem. Obie te instytucje obsługiwały prawie 2300 kas (zrzeszających ok. 600 tys. członków). Do roku 1939 liczba samych tylko spółdzielni finansowych w Polsce wzrosła do 3700.

Stefczyk był także autorem wielu prac o spółdzielczości. W 1924 roku, na podstawie pracy o spółdzielczości uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Założone przez Franciszka Stefczyka instytucje wcielały w życie chrześcijańską zasadę „miłości bliźniego” i łączyły ją z celami ekonomicznymi. Stąd Stefczyk określany jest często mianem „apostoła biednych”. W grudniu 2011 roku Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przychylił się do postulatu rozpoczęcia postępowania prowadzącego do beatyfikacji Franciszka Stefczyka.

Fundatorzy:

Fundatorami Fundacji im. Franciszka Stefczyka są Kasa Stefczyka oraz Spółdzielczy Instytut Naukowy.

Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka to największa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Polsce. Na polskim rynku działa od 1993 roku. Podobnie jak w przypadku innych SKOK-ów, podstawy jej działania regulowane są przez ustawę o SKOK z 5 listopada 2009 roku. Obecnie jest największą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce – w prawie 400 placówkach obsługuje blisko 900 000 Klientów.

Fundament Kasy stanowią współwłaściciele, czyli wszyscy jej Członkowie (Klienci). Kasa Stefczyka jest zatem jedną z niewielu instytucji na rynku usług finansowych, której kapitał jest w pełni polski.

 

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Spółdzielczy Instytut Naukowy z siedzibą w Sopocie powstał w grudniu 2010 r. Zgodnie ze swoją misją, Instytut udziela wsparcia oraz szkoleniowej, doradczej i naukowej pomocy podmiotom systemu SKOK. Prowadzi także działalność naukową w zakresie rozwoju spółdzielczości, w tym spółdzielczości finansowej, oraz w zakresie rozwoju zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o fundamentalne zasady etyki.

Spółdzielczy Instytut Naukowy odwołuje się do tradycji związanej z rozwojem polskiej spółdzielczości. Promuje wartości patriotyczne, w pracach naukowych podejmuje zagadnienia demokracji gospodarczej, społecznej odpowiedzialności biznesu i samopomocy finansowej.