default_news_image.jpg

Fundacja Stefczyka


KLAUZULA INFORMACYJNA
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

 


 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ulicy Legionów 126-128 (dalej: Fundacja).

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub listownie pod adresem siedziby administratora (z dopiskiem: „w sprawie danych osobowych”).

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przyjęcie darowizny dokonanej przez darczyńcę na rzecz Fundacji lub Beneficjenta (zawarcie umowy darowizny i jej wykonanie),
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, księgowych, rachunkowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ustaleniu roszczeń, ich dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4. W przypadku darowizny przekazanej przelewem na rachunek bankowy Fundacji administrator danych przetwarza dane udostępnione przez bank, m. in. imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez niżej wskazane okresy: a) w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy – do momentu zakończenia jej obowiązywania (w przypadku udzielenia darowizny), b) w celach podatkowo-księgowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, c) w celu ustalenia roszczeń, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia roszczeń.

6. Darczyńca posiada prawo do żądania: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Darczyńcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi dokonanie przez darczyńcę darowizny.

8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora (m. in. podmioty świadczące obsługę informatyczną, obsługę prawną, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, podmioty świadczące usługi audytorskie, usługi bankowe, usługi pocztowe lub kurierskie, usługi archiwizacyjne).

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą profilowane.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Fundacja im. Franciszka Stefczyka została powołana 10 stycznia 2012 roku w Gdyni. Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, działalność charytatywna i prospołeczna, pielęgnowanie polskiej tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich, a także wspieranie kultury i sztuki oraz działalności oświatowo – wychowawczej.

Praca Fundacji jest uzupełnieniem projektów społecznych realizowanych i wspieranych przez Kasę Stefczyka, która od wielu lat prowadzi akcje charytatywne i niesie, tak potrzebną dziś, pomoc społecznościom lokalnym.

Szczególnie ważnym aspektem działalności Fundacji jest edukacja finansowa i walka z wykluczeniem osób niezamożnych. To idea, która przyświecała już w XIX wieku pierwszym Kasom Spółdzielczym zakładanym przez dr Stefczyka.

Szczegółowy obszar działalności Fundacji Stefczyka opisuje Statut Fundacji, który dostępny tutaj: Statut Fundacji im. Franciszka Stefczyka

Dowiedz się więcej na stronie >> fundacjastefczyka.pl

Kontakt:

Celem ubiegania się o wsparcie należy złożyć wniosek pisemny, w formie otwartej drogą mailową lub pocztą tradycyjną na jeden z poniżej wskazanych adresów:

Fundacja im. Franciszka Stefczyka

ul. Legionów 126 - 128
81-472 Gdynia

tel.: 58 782 91 16

e-mail: [email protected]

O Patronie:

Franciszek Stefczyk (2 XII 1861 – 30 VI 1924), nauczyciel, historyk, ekonomista, społecznik i patriota, jest jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

W 1889 roku Franciszek Stefczyk, wzorując się na niemieckim systemie Raiffeisena, założył w Czernichowie pod Krakowem pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.  Za jego przykładem poszli inni – spółdzielnie zaczęły masowo powstawać w innych miejscowościach nie tylko w Galicji, ale także na ziemiach pozostałych zaborów.

Działające na zasadzie samopomocy Kasy umożliwiały korzystne deponowanie oszczędności. Jednocześnie były źródłem tanich kredytów, uniezależniających wieś od zjawiska lichwy.

Franciszek Stefczyk stał się liderem ruchu spółdzielczego, początkowo w Galicji a po odzyskaniu niepodległości na całym obszarze ziem polskich. Stał miedzy innymi na czele Centralnej Kasy Spółek Rolniczych,  w 1924 r. zainicjował powołanie Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych i został jego prezesem. Obie te instytucje obsługiwały prawie 2300 kas (zrzeszających ok. 600 tys. członków). Do roku 1939 liczba samych tylko spółdzielni finansowych w Polsce wzrosła do 3700.

Stefczyk był także autorem wielu prac o spółdzielczości. W 1924 roku, na podstawie pracy o spółdzielczości uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Założone przez Franciszka Stefczyka instytucje wcielały w życie chrześcijańską zasadę „miłości bliźniego” i łączyły ją z celami ekonomicznymi. Stąd Stefczyk określany jest często mianem „apostoła biednych”. W grudniu 2011 roku Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przychylił się do postulatu rozpoczęcia postępowania prowadzącego do beatyfikacji Franciszka Stefczyka.

Fundatorzy:

Fundatorami Fundacji im. Franciszka Stefczyka są Kasa Stefczyka oraz Spółdzielczy Instytut Naukowy.

Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka to największa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Polsce. Na polskim rynku działa od 1993 roku. Podobnie jak w przypadku innych SKOK-ów, podstawy jej działania regulowane są przez ustawę o SKOK z 5 listopada 2009 roku. Obecnie jest największą kasą oszczędnościowo-kredytową w Polsce – w prawie 400 placówkach obsługuje blisko 900 000 Klientów.

Fundament Kasy stanowią współwłaściciele, czyli wszyscy jej Członkowie (Klienci). Kasa Stefczyka jest zatem jedną z niewielu instytucji na rynku usług finansowych, której kapitał jest w pełni polski.

 

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Spółdzielczy Instytut Naukowy z siedzibą w Sopocie powstał w grudniu 2010 r. Zgodnie ze swoją misją, Instytut udziela wsparcia oraz szkoleniowej, doradczej i naukowej pomocy podmiotom systemu SKOK. Prowadzi także działalność naukową w zakresie rozwoju spółdzielczości, w tym spółdzielczości finansowej, oraz w zakresie rozwoju zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o fundamentalne zasady etyki.

Spółdzielczy Instytut Naukowy odwołuje się do tradycji związanej z rozwojem polskiej spółdzielczości. Promuje wartości patriotyczne, w pracach naukowych podejmuje zagadnienia demokracji gospodarczej, społecznej odpowiedzialności biznesu i samopomocy finansowej.