W jaki sposób nabywamy spadek?

Nabycie spadku możemy poświadczyć w sądzie lub u notariusza.

12:10 14.03.2014 r.

Aby poświadczyć prawa do spadku w sądzie, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w tym interes prawny. Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku mogą zatem wystąpić spadkobiercy (oraz ich następcy prawni), a także wierzyciele spadkodawcy lub spadkobierców.
temida.jpg

Uczestnikami postępowania jest każdy zainteresowany w sprawie, czyli każdy, czyich praw lub obowiązków dotyczy wynik postępowania. Sądem właściwym do wniesienia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy. Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku to koszt opłaty sądowej w wysokości 50 zł.

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku, o jego odrzuceniu lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza składa się przed notariuszem albo w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Takie oświadczenia mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku.

Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza. Niezbędnymi warunkami do tego, aby skorzystać z tej instytucji, jest obecność wszystkich osób wchodzących w grę jako spadkobiercy i brak sporu między nimi co do sposobu i osób biorących udział w dziedziczeniu.

Notariusz nie poświadczy dziedziczenia, gdy:

  1. w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  2. w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte i ogłoszone;
  3. wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;
  4. spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Aby sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, w pierwszej kolejności notariusz sporządza protokół dziedziczenia. Po nim dopiero notariusz sporządzi właściwy akt poświadczenia dziedziczenia. Zostaje on wpisany do rejestru poświadczeń dziedziczenia. Taki akt ma moc prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku.