Split Payment

15:25 20.06.2018 r.

Split-payment-grafiki-na-ks

Kasa Stefczyka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62 z dnia 2018.01.10, dalej ustawa) od 1 lipca 2018 roku Kasa będzie prowadziła rachunek VAT dla każdego Członka Kasy, który posiada imienny rachunek otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rachunek VAT zostanie założony automatycznie. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia umowy ani podpisania aneksu.

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy, nie będą pobierane opłaty ani prowizje.

Kasa będzie informowała o stanie środków na rachunku VAT na takich samych zasadach i w takich samych terminach, jak o saldzie rachunku, dla którego rachunek VAT będzie prowadzony, zgodnie z Umową/Regulaminem właściwym dla danego rachunku otwartego w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą. Zgodnie z ustawą do rachunku VAT nie stosuje się przepisu art. 728 kodeksu cywilnego. W związku z tym Kasa nie będzie miała obowiązku przesyłania wyciągu z rachunku VAT.

Jak działa Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)?

Mechanizm Podzielonej Płatności jest rodzajem polecenia przelewu, w którym kupujący oprócz kwoty brutto podaje zawartą w nim kwotę VAT wskazaną na fakturze. Zapłata w MPP odbywa się w jednym poleceniu przelewu. Kwota netto ma trafić na rachunek bieżący, a kwota VAT na dedykowany rachunek VAT sprzedawcy.

Przedsiębiorcy niebędący podatnikiem VAT zgodnie z ustawą mają również obowiązek posiadania rachunku VAT. W takim przypadku rachunek będzie aktywny, lecz niewykorzystywany.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza się z innymi przedsiębiorcami z Polski za pomocą poleceń przelewu w złotówkach, to będzie mógł skorzystać z Mechanizmu Podzielonej Płatności. MPP dotyczy wyłącznie rozliczeń między przedsiębiorcami w formie poleceń przelewu, nie obejmuje transakcji płatniczych gotówką lub kartą.

Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy wskazany zostanie na fakturze i w momencie realizacji polecenia przelewu numer rachunku firmowego. MPP nie obejmuje transakcji pomiędzy przedsiębiorcą a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Jeśli przelew w MPP zostanie zlecony kontrahentowi, który podał na fakturze numer konta osobistego, wówczas wróci on na konto firmowe jego nadawcy.

 

Dodatkowe wyjaśnienia i szczegóły znajdziecie Państwo w informacji „Split Payment Mechanizm Podzielonej Płatności” znajdującej się w plikach do pobrania.