FATCA

Co to jest FATCA?

FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) jest regulacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), która przewiduje nałożenie na zagraniczne (nieamerykańskie) instytucje finansowe, w tym polskie, obowiązek informowania przez lokalne władze podatkowe amerykańskich organów podatkowych o rachunkach prowadzonych na rzecz podatników USA. Akt ten ma na celu aby osoby/podmioty posiadające obowiązek podatkowy względem USA wywiązywały się z niego.

Instytucje finansowe, w tym Kasa Stefczyka, wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Podstawa prawna w Polsce:

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Umowa FATCA) zawarta w dniu 7 października 2014 r.
  Tekst umowy dostępny jest tu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001647
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: Ustawa FATCA).
  Tekst ustawy dostępny jest tu: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-fatca

Obowiązki SKOK wynikające z FATCA

Kasa Stefczyka obowiązana jest do:

- identyfikacji amerykańskich rachunków, tj. rachunków należących do rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Zgodnie z wymogami Ustawy FATCA, Kasa Stefczyka została zarejestrowana na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki https://www.irs.gov/ pod następującymi danymi:

 • Nazwa: Spółdzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka
 • Numer GIIN (ang. Global Intermediary Identification Number): 0RJXZ6.99999.SL.616
 • Status FATCA: Instytucja finansowa z lokalną bazą klientów (Instytucja finansowa o małym lub ograniczonym zasięgu działania, którą uznaje się za współpracującą zagraniczną instytucję finansową).

Obowiązki wynikające z FATCA dla członków Kasy Stefczyka

Każdy członek Kasy posiadający rachunek finansowy ma obowiązek złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej (Oświadczenie FATCA).

Co do zasady obowiązek ten dotyczy:

 • członków, którzy założyli rachunki w tzw. okresie przejściowym tj. od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015,
 • członków otwierających nowe rachunki od 1 grudnia 2015,
 • członków spełniających przesłanki tzw. „osoby amerykańskiej”.

Jak złożyć oświadczenie w sprawie FATCA?

Oświadczenie FATCA można złożyć bezpośrednio w placówce Kasy.

Znajdź placówkę: https://www.kasastefczyka.pl/placowki-i-bankomaty

Kto jest uznawany za podatnika USA?

– w odniesieniu do osób fizycznych - jest to osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. jest obywatelem USA (włączając w to osobę fizyczną, która nabyła obywatelstwo poprzez urodzenie w USA),
 2. zgodnie z prawem USA jest stałym rezydentem w USA (ang.: is a Lawful Permanent Resident of the United States),
 3. zgodnie z prawem imigracyjnym USA otrzymała prawo stałej rezydencji w USA (tzw. „zielona karta"),
 4. spełnia test długości pobytu w USA – tzn.:
  1. przebywa w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu bieżącego roku i jednocześnie,
  2. liczba dni, w których przebywała ona na terenie USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni. Ustalając wspomnianą liczbę dni pobytu należy zastosować następującą zasadę: do liczby dni przebywania w USA w bieżącym roku należy dodać jedną trzecią liczbę dni przebywania w USA w poprzednim roku kalendarzowym i jedną szóstą liczbę dni przebywania w USA w roku kalendarzowym poprzedzającym rok poprzedni (tzn. sprzed 2 lat).
 5. Niezależnie od powyższego, za podatnika USA uznawana jest także osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania dla celów podatkowych zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178) istnieje w USA.

- w odniesieni do podmiotów instytucjonalnych:

Spółka osobowa, kapitałowa lub trust uznawane są za podatnika USA podlegającego raportowaniu na podstawie FATCA, jeśli podmiot ten jest Szczególną Osobą Amerykańską, przy czym Szczególna Osoba Amerykańska to każdy podmiot amerykański inny niż:

 • Amerykański podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem,
 • Organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA,
 • Podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA,
 • Amerykańska spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust w rozumieniu przepisów USA lub inne podmioty zwolnione,
 • Amerykański dealer papierów wartościowych lub broker,

Szczegółowa definicja Szczególnej Osoby Amerykańskiej znajduje się w art. 1 ust. 1 ee) Umowy FATCA.

 

CRS

 1. Klienci indywidualni oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 9 marca 2017 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS), od dnia 1.05.2017r. od każdego kandydata na członka przyjmowane jest oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku.

Oświadczenie posiadacza rachunku pobierane jest w celu ustalenia jednej lub większej liczby rezydencji do celów podatkowych dla celów CRS. Oświadczenie stanowi część dokumentacji wymaganej do uzyskania członkostwa i założenia rachunku.

W Kasie Stefczyka wprowadzone zostały trzy Oświadczenia o rezydencji podatkowej:

- Oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku indywidualnego Pobierz

- Oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku podmiotu Pobierz

- Oświadczenie o rezydencji podatkowej osoby kontrolującej Pobierz

Przyjmowanie Oświadczeń o rezydencji podatkowej wymagane jest zapisami Ustawy CRS. Ustawa CRS wraz z nałożonym obowiązkiem jest następstwem przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Pozyskanie niniejszych Oświadczeń od kandydatów na członków jest warunkiem koniecznym do uzyskania członkostwa.

Ustawa CRS nałożyła na Kasę Stefczyka następujące obowiązki:

- występowanie z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej przez posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi oraz podmiotami (rachunki firmowe) w celu stwierdzenia czy klient posiada statusu rezydenta podatkowego w innych państwach,

-weryfikowanie, czy osoby kontrolujące (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) posiadają status rezydenta podatkowego w innych państwach. Celem tej weryfikacji jest określenie czy posiadacze rachunków podmiotów (rachunki firmowe) są kontrolowani przez rezydenta podatkowego innego kraju.

- raportowanie danych dotyczących rachunków raportowanych oraz nieudokumentowanych z wskazaniem ich dochodów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązek uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z Kasą Stefczyka umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:
- od dnia 1 maja 2017r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest warunkiem do uzyskania członkostwa i otwarcia rachunku

- do 30 kwietnia 2017r.

w stosunku do członków, którzy uzyskali członkostwo w Kasie do dnia 30 kwietnia 2017 r. Kasa Stefczyka zobowiązana jest do potwierdzenia statusu podatkowego na podstawie posiadanych informacji i dokumentów czy członek spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów podatkowych. W przypadku posiadaczy rachunków podmiotów (rachunków firmowych) potwierdza również czy osoba kontrolująca członka (posiadacz rachunku podmiotu) spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS. W przypadku powzięcia przez Kasę wątpliwości konieczne jest pozyskanie oświadczenia podatkowego dla celów CRS. Odmowa złożenia oświadczenia przez członka skutkuje koniecznością przekazania informacji o tym rachunku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kasa Stefczyka zobowiązana jest do przekazania następujących danych o rachunkach:

imię (lub imiona) i nazwisko, data, miejsce i państwo urodzenia, adres zamieszkania, państwo/państwa rezydencji podatkowej, numer/numery identyfikacji podatkowej (TIN), numery rachunków, salda lub wartości rachunków, kwoty odsetek.

Członek jest zobowiązany do poinformowania Kasy o zmianie okoliczności która ma wpływ na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne oraz zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

Kasa zobowiązana jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich członków z prośbą o złożenie dodatkowych dokumentów oraz z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS.

Obowiązek ten wynika z art. 34 ust 4, 5 Ustawy CRS.

Ustawa wymaga corocznego kontaktu Kasy z Członkiem, aż do czasu pozyskania prawidłowych i pełnych danych o rezydencji podatkowej.

Oświadczenia należy składać w placówce Kasy.

Załączniki

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Pobierz

 

2. Podmioty instytucjonalne oraz spółki cywilne

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 9 marca 2017 o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS), od dnia 1.05.2017r. od każdego kandydata na członka przyjmowane jest oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku.

Oświadczenie posiadacza rachunku pobierane jest w celu ustalenia jednej lub większej liczby rezydencji do celów podatkowych. Oświadczenie stanowi część dokumentacji wymaganej do uzyskania członkostwa i założenia rachunku.

W Kasie Stefczyka wprowadzone zostały trzy Oświadczenia o rezydencji podatkowej:

- Oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku indywidualnego Pobierz

- Oświadczenie o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku podmiotu Pobierz

- Oświadczenie o rezydencji podatkowej osoby kontrolującej Pobierz

Przyjmowanie Oświadczeń o rezydencji podatkowej wymagane jest zapisami niniejszej Ustawy. Ustawa wraz z nałożonym obowiązkiem jest następstwem przyjętych przez Radę Europy: Dyrektywy 2011/16/UE i Dyrektywy 2014/107/UE/ w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Pozyskanie w/w Oświadczeń od kandydatów na członków jest warunkiem koniecznym do uzyskania członkostwa.

Ustawa nałożyła na Kasę Stefczyka następujące obowiązki:

- występowanie z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej przez posiadaczy rachunków będących osobami fizycznymi oraz podmiotami (rachunki firmowe) w celu stwierdzenia czy klient posiada statusu rezydenta podatkowego w innych państwach,

-weryfikowanie, czy osoby kontrolujące (beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) posiadają status rezydenta podatkowego w innych państwach. Celem tej weryfikacji jest określenie czy posiadacze rachunków podmiotów (rachunki firmowe) są kontrolowani przez rezydenta podatkowego innego kraju.

- raportowanie danych dotyczących rachunków raportowanych oraz nieudokumentowanych z wskazaniem ich dochodów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązek uzyskania oświadczenia o rezydencji podatkowej dotyczy klientów, którzy zawarli z Kasą Stefczyka umowę o rachunek finansowy w poniższych okresach:
- od dnia 1 maja 2017r.

złożenie oświadczenia przez klienta jest warunkiem do uzyskania członkostwa i otwarcia rachunku

- do 30 kwietnia 2017r.

w stosunku do członków, którzy uzyskali członkostwo w Kasie do dnia 30 kwietnia 2017 r. Kasa Stefczyka zobowiązana jest do potwierdzenia statusu podatkowego na podstawie posiadanych informacji i dokumentów czy członek spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów podatkowych. W przypadku posiadaczy rachunków podmiotów (rachunków firmowych) potwierdza również czy osoba kontrolująca członka (posiadacz rachunku podmiotu) spełnia kryteria podatnika innego państwa dla celów CRS. W przypadku powzięcia przez Kasę wątpliwości konieczne jest pozyskanie oświadczenia podatkowego dla celów CRS. Odmowa złożenia oświadczenia przez członka skutkuje koniecznością przekazania informacji o tym rachunku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kasa Stefczyka zobowiązana jest do przekazania następujących danych o rachunkach:

nazwę podmiotu, aktualny adres siedziby, państwo lub państwa rezydencji podatkowej, TIN dla każdego państwa rezydencji podatkowej, a w przypadku jego braku informację o tej okoliczności i powodach jej wystąpienia, status oraz rodzaj posiadacza rachunku, jako NFE, aktywny NFE albo pasywny NFE oraz nazwisko, imię lub imiona osób kontrolujących posiadacza rachunku będących osobami raportowanymi.

W przypadku określenia przez podmiot statusu pasywny NFE należy dodatkowo złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej osoby kontrolującej. Oświadczanie to w przypadku statusu podmiotu- pasywny NFE jest obowiązkowe i jest warunkiem koniecznym dla uzyskania członkostwa i otwarcia rachunku.

Pasywny NFE nie jest aktywnym NFE, ani instytucją finansową.

Członek jest zobowiązany do poinformowania Kasy o zmianie okoliczności która ma wpływa na jego rezydencję podatkową lub powoduje, że informacje zawarte w złożonym przez niego oświadczeniu o rezydencji podatkowej stały się nieaktualne oraz zaktualizować oświadczenie w ciągu 30 dni od daty wystąpienia zmiany.

Kasa zobowiązana jest do weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia o rezydencji podatkowej i w tym celu może występować do swoich członków z prośbą o złożenie dodatkowych dokumentów oraz z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS.

Obowiązek ten wynika z art. 34 ust 4, 5 Ustawy CRS.

Ustawa CRS wymaga corocznego kontaktu Kasy z Członkiem, aż do czasu pozyskania prawidłowych i pełnych danych o rezydencji podatkowej.

Oświadczenia należy składać w placówce Kasy.

Załączniki

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Pobierz

 

3. Okres przejściowy

W związku z obowiązkiem jaki wynika z art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r., poz. 343 t.j.), Kasa zobowiązana jest wystąpić do posiadaczy rachunków, którzy uzyskali członkostwo w SKOK im. F. Stefczyka w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2017 r. z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej, zawierającego dane aktualne w dniu uzyskania członkostwa w Kasie.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które uzyskały członkostwo we wskazanym okresie zobowiązane są wypełnić i złożyć w placówce Kasy Stefczyka oświadczenia podatkowego dla celów CRS z danymi aktualnymi na dzień uzyskania członkostwa w Kasie.

Druk oświadczenia dostępny jest w każdej placówce Kasy Stefczyka.

Załączniki:

- OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ POSIADACZA RACHUNKU INDYWIDUALNEGO – dane aktualne na dzień uzyskania członkostwa w SKOK im. F. Stefczyka Pobierz

- OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ POSIADACZA RACHUNKU PODMIOTU – dane aktualne na dzień uzyskania członkostwa w SKOK im. F. Stefczyka Pobierz

- OŚWIADCZENIE O REZYDENCJI PODATKOWEJ OSOBY KONTROLUJĄCEJ – dane aktualne na dzień uzyskania członkostwa w SKOK im. F. Stefczyka Pobierz

- Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Pobierz