Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

Poleć prostą i sprawdzoną ofertę – skorzystaj z Promocji „Poleć Nas!” Edycja IV

Szwagra, siostrę, sąsiada czy koleżankę z pracy… Zaproś, kogo tylko chcesz! Niech dołączą do grona Klientów Kasy Stefczyka.

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

  1. Zaloguj się na www.kasastefczyka/konkursy/polecnas. Możesz też skorzystać z pomocy eksperta w placówce.
  2. Wygeneruj swój indywidualny kod polecający.
  3. Udostępnij otrzymany kod osobom, które chcesz zaprosić do skorzystania z oferty Kasy poprzez wiadomość sms, e-mail, na Facebooku lub osobiście.
  4. Zyskaj nawet 500 zł!

Jeśli zaproszona przez Ciebie osoba zostanie Klientem Kasy, przedstawi kod polecający, spełni wszystkie warunki określone w regulaminie, w szczególności jeden z poniższych:

        Skorzysta z pożyczki konsumenckiej lub kredytu hipotecznego w kwocie min. 1000 zł* – otrzymasz 50 zł.

albo

        Zapewni wpływ na rachunek płatniczy min. 200 zł** przez okres co najmniej 3 miesięcy – otrzymasz 50 zł.

albo

        Założy lokatę lub  Rachunek Oszczędnościowy KSO z wpłatą min. 5000 zł***– otrzymasz 50 zł.

 

*Zawarcie pierwszej po nabyciu członkostwa umowy pożyczki z Kasą w kwocie minimum 1000 zł w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa i nieodstąpienie od tej umowy Pożyczki.

**Comiesięczne wpływy na rachunek płatniczy IKS na łączną kwotę minimum 200 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy (polecenia przelewów z rachunków innych niż rachunek własny członka w Kasie) z zastrzeżeniem, że pierwszy wpływ na łączną kwotę co najmniej 200 zł w terminie nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zapisania się (przyjęcia w poczet członków) do Kasy.

***Zawarcie umowy dowolnej lokaty (lokat) będącej (będących) w ofercie Kasy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa lub/i zawarcie umowy o prowadzenie rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka” (dalej: KSO) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa i wpłata na tę lokatę lub/i KSO łączną kwotę w wysokości 5000 zł i utrzymanie tej kwoty przez okres 30 dni na dowolnym rachunku członka w Kasie.

 
x x x x x x x x
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Kasa informuje o tym że: 1. jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji; 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (kontakt: e-mail IOD@kasastefczyka.pl, tel.: 801 600 100, adres korespondencyjny Kasy); 3. dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia Promocji i udziału w niej oraz w celu realizacji postanowień Regulaminu Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w -szczególności rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, które to działania realizowane są w prawnie uzasadnionym interesie Kasy; 4. dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres trwania Promocji, członkostwa w Kasie, a po jego ustaniu - do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wskazany w przepisach ustawy o rachunkowości; 5. uczestnicy Promocji posiadają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz - z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgłoszenie może zostać dokonane bezpośrednio do inspektora ochrony danych zgodnie z pkt 2); 6. uczestnicy Promocji posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych; 7. podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych i wyrażenie wszystkich zgód, o których mowa w § 6 Regulaminu jest warunkiem udziału w Promocji. Niepodanie danych osobowych i niewyrażenie wszystkich ww. zgód uniemożliwi udział w Promocji; 8. odbiorcami danych osobowych uczestników Promocji będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty powiązane osobowo, kapitałowo lub systemowo* z Kasą lub współpracujące z Kasą na podstawie zawartych umów przy wykonywaniu czynności związanych z jej działalnością statutową, tj. agenci Kasy oraz podmioty świadczące następujące usługi: informatyczne, marketingowe, logistyczne, księgowe i inne usługi pomocnicze. * Aktualny wykaz podmiotów powiązanych kapitałowo, systemowo lub osobowo z Kasą dostępny jest w placówkach Kasy, na stronie www. kasastefczyka.pl oraz w usłudze bankowości elektronicznej e-skok.
 
Do końca sesji: :
To Twój unikalny kod polecający. Wybierz, w jaki sposób chcesz uzyskać swój kod polecający, żeby się nim podzielić z bliskimi:
Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl