Statut Kasy Stefczyka

Działalność Kasy Stefczyka jako instytucji finansowej prowadzona jest na podstawie Ustawy z 5 listopada 2009r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy z 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Kasy.

Statut Kasy sanowi ogół norm określających fundamentalne zasady dotyczącego organizacji oraz funkcjonowania Kasy. Reguluje przedmiot działalności Kasy jako spółdzielni, wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu
oraz skutki niewniesienia udziału w terminie, prawa i obowiązki członków, zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa
czy wykreślania i wykluczania członków, zasady zwoływania i działania organów kasy, zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni. Organami Kasy są: Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), Rada Nadzorcza, Zarząd i Zebrania Grup Członkowskich.

Przedmiotem działalności Kasy jest: gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie swoim członkom pożyczek i kredytów
oraz przeprowadzanie na zlecenie swoich członków rozliczeń finansowych, a także dystrybucja ubezpieczeń. Ze Statutu wynika również, że Kasa prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. W tym celu współdziała z organizacjami społecznymi
i związkami zawodowymi. Celem działalności Kasy jest również propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie członkom Kasy
źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Należy także zaznaczyć, że Kasa działa wśród członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Pełny tekst Statutu Kasy Stefczyka dostępny jest w każdej jej placówce, a także tutaj .

Działalność Kasy Stefczyka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz kontroli Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, której Kasa jest członkiem podobnie jak pozostałe spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.