Czy mogę wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci?

Z Kasą Stefczyka możesz przygotować się na to, co niespodziewane – sprawdź, jakie masz możliwości.

INFORMACJA dla Posiadacza rachunku zawierającego ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka umowę o prowadzenie rachunków imiennych o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci (dalej: "Dyspozycja") i o treści art. 14 ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. – o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych1)

 1. Posiadacz rachunku będący osobą fizyczną może w formie pisemnej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 2. Dyspozycja może być dokonana tylko na rzecz małżonka, zstępnych, rodziców, dziadków lub rodzeństwa Posiadacza rachunku:
 3. w określonej kwocie,
 4. w określonych częściach ułamkowych.
 5. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku Kasa dokona wypłat, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, w następującej kolejności z tytułów:
 6. zwrotu na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych kwot równych wpłatom na rachunki Posiadacza rachunków dokonanym przez te organy, które to kwoty nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunków,
 7. zwrotu kosztu pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią w tym celu wydatków, a także odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku - do wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, (wypłata z tego tytułu nie zostanie zrealizowana w stosunku do rachunku wspólnego),
 8. dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku,
 9. wykonania postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo wykonania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 10. Do rachunku wspólnego oraz do rachunku osoby małoletniej Kasa nie przyjmie Dyspozycji.
 11. Należne odsetki uzupełnią wkład przypadający na rzecz osób wskazanych w Dyspozycji, ewentualna nadwyżka, ponad kwotę, o której mowa w punkcie 6 poniżej przypadnie spadkobiercom.
 12. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wyliczona przez Kasę nie może przekroczyć ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę, nie więcej jednak niż wysokość środków zgromadzonych na rachunku. Powyższy limit dotyczy rachunków zmarłego Posiadacza we wszystkich kasach łącznie, a nie każdej z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, bez względu na ich liczbę.
 13. Osoba wskazana w Dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej jej kwoty, a Kasa przyjmie taką rezygnację. W tej sytuacji środki pieniężne objęte Dyspozycją wejdą do spadku.
 14. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji, wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone.
 15. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną Dyspozycję, a łączna suma Dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 6, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej.
 16. Kasa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza rachunku przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza rachunku, a Kasa do chwili wypłaty środków z rachunku nie powzięła wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku.
 17. Osobie wskazanej w Dyspozycji Kasa udzieli informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyska w wyniku realizacji Dyspozycji. Kasa nie udzieli informacji o pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji.
 18. Spadkobiercom Kasa udzieli informacji o środkach znajdujących się na rachunku osoby zmarłej oraz informacji o złożeniu do rachunku Dyspozycji (wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji), po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.
 19. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku i braku Dyspozycji, wypłata kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku imiennym nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu spadkowym.

1) Treść art. 14. Ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

 1. Kasa jest obowiązana wypłacić po śmierci członka kasy z jego wkładu członkowskiego i oszczędności;

1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu członka kasy w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku - osobie, która przedłoży rachunek stwierdzający wysokość poniesionych przez nią wydatków;

2) kwotę nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę - jeżeli członek kasy pisemnie wskazał kasie osoby, na których rzecz wypłata ma nastąpić; osobami wskazanymi przez członka kasy mogą być jego małżonek, zstępni, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo;

3) kwotę równą wpłatom na rachunki, dokonanym przez organ rentowy z tytułu świadczeń z ubezpieczeń i zabezpieczeń społecznych, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunków, wskazaną we wniosku organu rentowego skierowanym do kasy, wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

 1. Sumy określone w ust. 1 nie należą do spadku po członku kasy.

2a. Kasa jest obowiązana przy zawieraniu umowy imiennego rachunku członka kasy poinformować, w sposób zrozumiały, o możliwości pisemnego wskazania osób, na rzecz których ma nastąpić wypłata kwoty, o której mowa w ust. 1. pkt 2 oraz ust.2. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się do rachunku wspólnego.

2b. W przypadku powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy, który dokonał wskazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kasa jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić wskazane przez członka kasy osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

 1. Kasa jest zwolniona od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu rentowego dokonała z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym organ rentowy, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.
 2. Kasa nie odpowiada za szkody wynikające z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi organ rentowy, który wystąpił z wnioskiem.
powrót