USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

na podstawie Ustawy z 7 lipca 2022 r o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

To zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli rat/y kapitałowo-odsetkowych/ej kredytu hipotecznego wybranych przez  kredytobiorcę, które skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania o czas trwania zawieszenia w spłacie kredytu.

Kiedy i na jak długo możesz zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące

 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące

 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć samodzielnie, pobierając go ze strony Kliknij tutaj,
czytelnie wypełnij, podpisz i wyślij:

 • listem na adres: Kasa Stefczyka, Dział Restrukturyzacji ul. Marynarki Polskiej 55 C, 80-557 Gdańsk

 • w formie skanu na adres email: [email protected]

Wniosek możesz również złożyć:

 • poprzez swoją bankowość elektroniczną w Kasie Stefczyka (zakładka Pożyczki i kredyty)

 • w placówce Kasy Stefczyka – poproś o wydruk, czytelnie wypełnij i podpisz, pracownik placówki nada mu bieg

Jakie warunki musisz spełnić?

 • możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty tylko jednego kredytu hipotecznego
 • udzielono Ci kredytu hipotecznego w walucie polskiej
 • umowa ta jest umową o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy z 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
 • umowa kredytu zawarta została w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 • zawarłeś umowę kredytu przed 1 lipca 2022 r., a w przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty
 • spłata Twojej umowy kończy się po 1 stycznia 2023 r.
 • musisz wskazać okres zawieszenia w spłacie kredytu mając na uwadze terminy przewidziane w ustawie i złożyć odpowiednie oświadczenia

Warto zapamiętać

 • Ustawowe wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później. Zawieszenie spłaty kredytu wydłuża okres kredytowania. 
 • Wniosek może dotyczyć tylko jednego z Twoich kredytów hipotecznych zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych tj. w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w istocie, że zawieszany kredyt musi być przeznaczony na nieruchomość, w której mieszkasz lub planujesz zamieszkać.
 • Wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Jeśli umowa została zawarta przez więcej niż jednego kredytobiorcę, a któryś z przyczyn losowych nie może podpisać się na wniosku, dołącz do wniosku pełnomocnictwo udzielone przez tą/te osobę/y. Jeśli skorzystasz z zawieszenia spłaty umowy kredytu hipotecznego, informacja o tym będzie odnotowana w BIK-u.
 • Nie musisz składać wniosku dla każdego okresu zawieszenia osobno. Jeśli chcesz skorzystać z zawieszenia wszystkich możliwych okresów (łącznie 8 miesięcy), zaznacz wszystkie od razu w jednym wniosku.
 • W czasie zawieszenia spłaty kredytu Kasa nie będzie pobierać rat, nie będzie również naliczać żadnych odsetek, może pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe, jeśli wynika to z umowy kredytu.
 • Po doręczeniu wniosku do Kasy otrzymasz odpowiednie potwierdzenie pisemne w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku do Kasy. Wraz z potwierdzeniem, wysyłany jest nowy harmonogram spłaty kredytu bez konieczności zmiany umowy.
 • W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż ustawowe wakacje kredytowe, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy obecnego wniosku.