USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

na podstawie Ustawy z 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

To zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli rat/y kapitałowo-odsetkowych/ej kredytu hipotecznego wybranych przez  kredytobiorcę, które skutkuje wydłużeniem okresu kredytowania o czas trwania zawieszenia w spłacie kredytu.

Kiedy i na jak długo możesz zawiesić spłatę kredytu?

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku – na 2 miesiące

 • od 1 września do 31 grudnia 2024 roku – na 2 miesiące

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć od 15 maja 2024 r. samodzielnie, pobierając go ze strony Kliknij tutaj,
czytelnie wypełnij, podpisz i wyślij:

 • listem na adres: Kasa Stefczyka, Dział Restrukturyzacji ul. Marynarki Polskiej 55 C, 80-557 Gdańsk

 • w formie skanu na adres email: [email protected]

Wniosek możesz również złożyć:

 • poprzez swoją bankowość elektroniczną w Kasie Stefczyka (zakładka Pożyczki i kredyty)

 • w placówce Kasy Stefczyka – poproś o wydruk, czytelnie wypełnij i podpisz, pracownik placówki nada mu bieg

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

 Z wakacji kredytowych możesz skorzystać w 2024 r., jeśli:

 • umowa kredytu jest umową o kredyt hipoteczny w rozumieniu art. 3 ustawy z 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
 • umowa kredytu zawarta została w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • zawarłeś umowę kredytu przed 1 lipca 2022 r., a termin zakończenia okresu kredytowania przypada po upływie minimum 6 miesięcy od daty zawieszenia spłaty rat,
 • wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na Twoje cele mieszkaniowe nie przekracza 1 200 000 zł oraz
 • spełniasz co najmniej jeden z dwóch warunków.


Warunek 1 (wysokość raty do dochodu)

Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe.

Wskaźnik RdD – stosunek Twojej miesięcznej raty kredytu hipotecznego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. Wartość wskaźnika jest wyrażona w procentach (np. 0,45 to 45%).

Wzór

Wakacje kredytowe. Wzór RdD

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek 1?

 • Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.

Ważne!  Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.

 • Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.
 • Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników

Przykład:

Wakacje kredytowe. Wzór 2.

Warunek 2

Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Warto zapamiętać

 • Ustawowe wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później. Zawieszenie spłaty kredytu wydłuża okres kredytowania. 
 • Wniosek może dotyczyć tylko jednego z Twoich kredytów hipotecznych zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych tj. w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w istocie, że zawieszany kredyt musi być przeznaczony na nieruchomość, w której mieszkasz lub planujesz zamieszkać.
 • Wniosek musi być podpisany przez wszystkich kredytobiorców. Jeśli umowa została zawarta przez więcej niż jednego kredytobiorcę, a któryś z przyczyn losowych nie może podpisać się na wniosku, dołącz do wniosku pełnomocnictwo udzielone przez tą/te osobę/y. Jeśli skorzystasz z zawieszenia spłaty umowy kredytu hipotecznego, informacja o tym będzie odnotowana w BIK-u.
 • Nie musisz składać wniosku dla każdego okresu zawieszenia osobno. Jeśli chcesz skorzystać z zawieszenia wszystkich możliwych okresów (łącznie 4 miesiące), zaznacz wszystkie od razu w jednym wniosku.
 • W czasie zawieszenia spłaty kredytu Kasa nie będzie pobierać rat, nie będzie również naliczać żadnych odsetek, może pobierać jedynie składki ubezpieczeniowe, jeśli wynika to z umowy kredytu.
 • Po doręczeniu wniosku do Kasy otrzymasz odpowiednie potwierdzenie pisemne w terminie 21 dni od dnia doręczenia wniosku do Kasy. Wraz z potwierdzeniem, wysyłany jest nowy harmonogram spłaty kredytu bez konieczności zmiany umowy.
 • W przypadku zawieszenia spłaty kredytu w całości albo w części na innej podstawie niż ustawowe wakacje kredytowe, okres tego zawieszenia kończy się z dniem doręczenia kredytodawcy obecnego wniosku.