AML

AML to skrót od angielskiego zwrotu Anti Money Laundering, który w tłumaczeniu na język polski oznacza przeciwdziałanie praniu pieniędzy i obejmuje również zagadnienia dotyczące przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kasa Stefczyka uczestniczy w systemie AML zbudowanym w oparciu o ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (tu przejście
do ustawy) oraz finansowaniu terroryzmu, która z kolei opiera się na wytycznych zawartych w IV Dyrektywie Unijnej z 20 maja 2015 r. Zadania GIIF
są określone w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do działalności Kasy w zakresie przetwarzania i wzajemnego udostępnianie informacji przez Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
oraz ograniczenia stosowania przepisów o ochronie danych osobowych ze względu na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu stosuje się odpowiednio przepisy art. 106d i art. 106e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Ustawa wprowadziła obowiązek pobierania od wszystkich klientów ubiegających się o członkostwo Oświadczenie PEP dot. zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego, byciu członkiem rodziny (osobą pozostającą we wspólnym pożyciu) lub bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jeżeli okoliczności przeprowadzania transakcji wskazują, że osoba jej dokonująca lub ubiegająca się o członkostwo nie działa we własnym imieniu, Kasa dąży do zidentyfikowania osób fizycznych, w imieniu których lub na rzecz których działa dokonujący transakcji czyli tzw. beneficjentów rzeczywistych. Oświadczenie przyjmowane jest od każdego podmiotu instytucjonalnego ubiegającego się o członkostwo w Kasie.

Kasa stosuje środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi.

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują identyfikację klienta (osoby upoważnionej działającej w jego imieniu, a także beneficjenta rzeczywistego) oraz weryfikację jego tożsamości. Weryfikacja tożsamości polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów,
danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła.

Kasa jako instytucja obowiązana w rozumieniu ww. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego może przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu
lub dokument pobytu) oraz sporządzać ich kopie.