Ład korporacyjny

Podstawą prawną działania Kasy Stefczyka są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK im. Franciszka Stefczyka.

Treść Ustawy o SKOK w formie pliku: » plik do pobrania

Treść Ustawy Prawo spółdzielcze w formie pliku: » plik do pobrania

Pełna treść Statutu w formie pliku: » plik do pobrania

Odpis Statutu oraz Regulaminy Kasy można otrzymać nieodpłatnie w placówce Kasy Stefczyka.

Regulamin udostępniania dokumentów i wniosek o wydanie: » plik do pobrania

Publiczny nadzór nad Kasą sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl

Kontrolę zgodności działalności z prawem oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej sprawuje Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa www. skok.pl

Zasady ładu korporacyjnego

Kasa Stefczyka wdrożyła i stosuje Rekomendację B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w czerwcu 2015r. oraz Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. z zastrzeżeniem tych, których stosowanie jest niedopuszczalne ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub których wprowadzenie byłoby dla Kasy nadmiernie uciążliwe, lub których wprowadzenie jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i specyfiki Kasy.

Poniżej informacja o wyłączeniu stosowania wskazanych w niej zasad wraz z uzasadnieniem oraz dodatkowe wyjaśnienia do dwóch z zasad, których stosowanie Kasa deklaruje.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Informacja o wyłączeniu stosowania zasad wraz z uzasadnieniem

Struktura organizacyjna

Polityka Informacyjna

Kasa Stefczyka zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości składa w Krajowym Rejestrze Sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności jednostki.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Polityką informacyjną Kasy zamieszczamy poniżej bieżące dokumenty z zakresu Informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej Kasy.

 

Uwzględniając wytyczną ZŁK w zakresie opracowania i udostępniania klientom jasnych i przejrzystych zasad obsługi reklamacji Kasa wdrożyła i stosuje takie zasady.

Zasady rozpatrywania reklamacji w Kasie Stefczyka plik do pobrania