Bankowość elektroniczna - Słownik

Słownik

Dyspozycja – zlecona przez użytkownika transakcja płatnicza lub zlecenie innej czynności w ramach usługi bankowości elektronicznej.

Hasło dostępu – hasło do serwisu internetowego lub hasło do serwisu telefonicznego.

Hasło jednorazowe – jednorazowe hasło SMS.

Hasło do serwisu internetowego – znany jedynie użytkownikowi ciąg 8 do 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter bez polskich znaków takich jak ą, ę, ś) umożliwiający logowanie do usługi bankowości elektronicznej w ramach serwisu internetowego.

Hasło do serwisu telefonicznego – znany jedynie użytkownikowi ciąg dokładnie 8 cyfr, umożliwiający logowanie do usługi bankowości elektronicznej Tele-Kasa.

Jednorazowe hasło SMS (zwane również JHS) – pięciocyfrowy unikalny kod służący do potwierdzania uprawnień i autoryzacji dyspozycji przy wykorzystaniu dowolnego kanału dostępu, wygenerowany przez Kasę i przesłany w formie wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego wskazany przez użytkownika w placówce Kasy.

Kanał dostępu – sposób komunikacji z Kasą – przez Internet lub telefon tzn. za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub telefonicznej.

Limit dzienny – kwota, która oznacza maksymalną wartość wszystkich poleceń przelewów, jakie mogą zostać zlecone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej w ciągu jednego dnia kalendarzowego.

Limit miesięczny – kwota, która oznacza maksymalną wartość wszystkich poleceń przelewów, które mogą zostać zlecone za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Login – dziesięciocyfrowy identyfikator użytkownika, który jest unikalnym numerem posiadacza konta z dostępem do usługi bankowości elektronicznej. Znajduje się on w Umowie o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Logowanie – proces uzyskania dostępu do usługi bankowości elektronicznej wymagający użycia loginu, hasła dostępu oraz wpisania tekstu z obrazka.

Operator Tele-Kasy (zwany również operatorem) – osoba dostępna pod jednym z numerów telefonów dedykowanych usłudze bankowości elektronicznej Tele-Kasa i świadcząca pomoc użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych z usługą bankowości elektronicznej oraz wykonująca dyspozycje na życzenie użytkownika.

Placówka Kasy – miejsce prowadzenia obsługi klientów Kasy.

Polecenie przelewu – udzielona Kasie przez użytkownika dyspozycja dotycząca obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku odbiorcy.

Polecenie przelewu wewnętrznego – polecenie przelewu pomiędzy rachunkiem płatniczym użytkownika a innymi rachunkami użytkownika w Kasie, z wyłączeniem rachunków związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Serwis internetowy – interfejs użytkownika, zapewniający dostęp do usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem Internetu poprzez przeglądarkę internetową po wprowadzeniu przez użytkownika loginu, hasła dostępu do serwisu internetowego oraz tekstu z obrazka.

Serwis telefoniczny – automatyczny system telefoniczny umożliwiający sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym oraz zmianę hasła do serwisu telefonicznego. W celu skorzystania z serwisu telefonicznego należy zadzwonić pod jeden z numerów telefonów kontaktowych dedykowanych dla usługi bankowości elektronicznej Tele-Kasa i na klawiaturze telefonu wybrać przycisk ‘1’.

Transakcja płatnicza (zwana również transakcją) – zainicjowana przez użytkownika lub Kasę wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, w szczególności w formie polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

Umowa ramowa – umowa o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, wydawana wraz z regulaminem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Usługa bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka – świadczona przez Kasę usługa bankowości elektronicznej polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach użytkownika prowadzonych przez Kasę, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez użytkownika.

Usługa bankowości elektronicznej Tele-Kasa – część usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka - usługa bankowości telefonicznej, zapewniająca użytkownikowi dostęp do rachunku posiadanego w Kasie za pośrednictwem serwisu telefonicznego oraz operatora. Jest ona dostępna pod jednym z numerów kontaktowych: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Nowego Roku

Użytkownik – klient Kasy, który podpisał umowę o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

powrót