Czy gromadzenie środków na lokacie jest bezpieczne?

Przedstawiamy Ci bezpieczny sposób na pomnażanie swoich oszczędności. Poznaj nasze lokaty i zacznij cieszyć się z wypracowanych zysków!

Gromadzenie środków na lokacie to jeden z najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. BFG zapewnia więc pełne bezpieczeństwo lokat, czyniąc taką formę oszczędzania pewną, wiarygodną i bezpieczną.

W jakich okolicznościach możesz odzyskać zgromadzone na lokacie środki, czyli jak działa w praktyce gwarancja depozytów?

Wszelkie standardy i szczegóły dotyczące gwarantowania depozytów są określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, prawodawstwo UE oraz konkretne przepisy prawne obowiązujące w poszczególnych krajach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia bezpieczeństwo środków do kwoty 100 000 euro, w przypadku, gdy działalność instytucji finansowej zostanie zawieszona. Przyczyną zawieszenia może być np. upadłość czy problemy z prawem. Dniem spełniania warunku gwarancji jest:

 • dzień zawieszenia działalności instytucji finansowej wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub
 • dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Gwarancją BFG objęte są środki zdeponowane przez:

 • osoby fizyczne;
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi
 • spółdzielnie;
 • związki zawodowe i wspólnoty mieszkaniowe .

BFG chroni nie tylko środki umieszczone na lokacie, ale także:

 • pieniądze zgromadzone na wszystkich rodzajach rachunków w Kasie Stefczyka (zarówno w złotych, jak i w walutach obcych);
 • inne należności deponenta wynikające z umów rachunku w Kasie;
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń pieniężnych,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r.


Jakich środków nie chroni BFG?

BFG nie chroni*
:

 • środków wpłaconych do Kasy Stefczyka jako udziały, wpisowe czy wkłady członkowskie;
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach w Kasie, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano żadnych obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
 • pieniędzy elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

System gwarantowania depozytów — jak odebrać pieniądze odłożone na lokacie ?

Jeśli instytucja finansowa nie jest w stanie wypłacić deponentowi zgromadzonych na lokacie środków, wypłaty dokona BFG. To, w jakich terminach i w jaki sposób będą realizowane, fundusz poda do publicznej wiadomości poprzez wystosowanie ogłoszeń w dzienniku o ogólnokrajowym zasięgu. Informacje o wypłatach umieści także na swojej stronie internetowej.

Aby odebrać pieniądze na lokacie, należy zapoznać się ze szczegółami komunikatów wydanych przez BFG i dokonać stosownych kroków. Środki można z reguły otrzymać w gotówce lub przelewem. Jeśli wskazany przez fundusz termin wypłat minie, odbiór środków gwarantowanych będzie możliwy w biurze, a niezbędnym warunkiem będzie wypełnienie wniosku o wypłatę środków gwarantowanych. Pamiętaj, że aby otrzymać pieniądze, musisz to zrobić do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

* Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

powrót