Czy od zysku z lokaty trzeba zapłacić podatek?

W dzisiejszym zmiennym świecie finansów, poszukiwanie bezpiecznych i stabilnych form inwestycji stało się priorytetem dla wielu osób. Jedną z popularnych opcji dla tych, którzy cenią pewność i niskie ryzyko, są lokaty bankowe. Przed podjęciem decyzji o ulokowaniu swoich oszczędności w taki sposób, warto przyjrzeć się zawiłościom dotyczącym pozornie prostej kwestii - zysku kapitałowego. Czy od zysku z lokaty trzeba odprowadzić podatek? Czym jest podatek Belki i czy od każdego zysku wygenerowanego w ten sposób płaci się podatek? Jak rozliczyć podatek Belki?

Lokata - czy warto ulokować na niej swoje oszczędności?

W obliczu dynamicznych warunków na rynkach finansowych inwestorzy poszukują bezpiecznych i jednocześnie dochodowych miejsc na ulokowanie swoich oszczędności. Jednym z tradycyjnych instrumentów jest lokata bankowa. Rodzi się jednak pytanie - czy warto ulokować na niej swoje oszczędności?

Jest to powszechnie dostępny instrument finansowy w większości polskich banków. Operuje na zasadzie odwróconej pożyczki. Osoba składająca taki depozyt de facto udostępnia swoje środki bankowi, co formalizowane jest poprzez zawarcie umowy określającej termin oraz stopę oprocentowania. Kwota zysku z tytułu oprocentowania jest naliczana i dodawana do kapitału zdeponowanego na lokacie. Procedura wypłaty środków wraz z zyskiem kapitałowym jest ściśle określona w umowie i zazwyczaj realizowana po zakończeniu ustalonego okresu trwania lokaty. Warto podkreślić, że w trakcie obowiązywania umowy posiadacz środków nie ma możliwości ich wykorzystania, gdyż są one zabezpieczone na określony czas. Niemniej jednak inwestowanie w tego typu lokaty stanowi bezpieczną formę oszczędzania, a wypłata środków jest objęta gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Analizując opłacalność lokaty i potencjalne zyski, warto wziąć pod uwagę nie tylko oprocentowania i czas trwania lokaty, ale także częstotliwość kapitalizacji odsetek. To właśnie te czynniki przekładają się na wygenerowanie zysku. Należy rozważyć jednak fakt, że trzeba będzie odprowadzić podatek od zysków kapitałowych zwany podatkiem Belki. Ten podatek płaci każdy, kto generuje zyski z tytułu oszczędzania lub inwestycji.

Podatek Belki - na czym polega?

Podatek Belki (to potoczna nazwa) to zryczałtowany podatek od dochodów kapitałowych, który został wprowadzony w Polsce w 2002 roku. Marek Belka, stojący wówczas na czele Ministerstwa Finansów w rządzie Leszka Millera, zaproponował, by podatek ten stał się środkiem zaradczym mającym na celu uzupełnienie deficytu budżetowego. Pierwotnie podatek wynosił 20% i obejmował jedynie odsetki z lokat bankowych. W 2004 roku zakres opodatkowania rozszerzono na wszystkie dochody związane z inwestycjami kapitałowymi, a jednocześnie obniżono stawkę podatku, w wyniku czego dziś zryczałtowany podatek dochodowy od tego typu zysków wynosi 19%.

Zyski pomniejszone o podatek - czego on dotyczy?

Opodatkowanie zysków kapitałowych, znane również jako podatek Belki, obejmuje dochody generowane z kapitałów pieniężnych, a ich zakres został precyzyjnie określony w przepisach art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy m.in.:

- odsetek z lokat terminowych i kont oszczędnościowych,
- przychodów ze zbycia papierów wartościowych, w tym akcji,
- zysków z obligacji,
- dochodów z tytułu wypłaconej dywidendy,
- przychodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych,
- dochodów z tytułu zbycia instrumentów pochodnych.

Kto zapłaci podatek Belki? Podatek od oszczędności jest naliczany w sytuacji osiągania zysku z kapitałów pieniężnych, a obowiązek podatkowy powstaje w chwili uzyskania przychodu z inwestycji lub oszczędności. Wysokość podatku Belki jest taka sama w przypadku wszystkich zysków kapitałowych. Należy podkreślić, że podatek należy zapłacić wyłącznie od kwoty uzyskanego zysku - rozliczenia nie dotyczy całość kwoty zgromadzonej na lokacie.

Podatek od dochodów kapitałowych a podatek dochodowy - czy to to samo?

Podatek od zysków kapitałowych a podatek dochodowy to dwie różne kategorie podatków, choć obie dotyczą dochodów uzyskiwanych przez podatników. Podatek dochodowy obejmuje ogólny zakres dochodów, w tym zarobków z pracy, przedsiębiorczości, dzierżawy, a także dochodów kapitałowych.

Podatek od zysków kapitałowych jest specyficznym podatkiem, który dotyczy konkretnie przychodów z kapitałów pieniężnych, np. z lokat i kont oszczędnościowych, odsetek, dywidendy, czy zysków osiągniętych z inwestycji kapitałowych. W Polsce przykładem podatku od dochodów kapitałowych jest ww. podatek Belki. Podsumowując, podatek dochodowy to ogólna kategoria opodatkowania różnych źródeł dochodów, podczas gdy podatek od dochodu kapitałowego skupia się wyłącznie na dochodach z kapitałów pieniężnych.

Czy można uniknąć podatku Belki?

Wiele osób, które chcą zarabiać na swoich oszczędnościach, zastanawia się, czy można w jakiś sposób uniknąć płacenia podatku, czy też podatek Belki zostanie naliczony w każdym przypadku.

Kiedy wprowadzono podatek Belki, istniała legalna alternatywa pozwalająca go nie płacić. Banki oferowały klientom specjalne, krótkoterminowe depozyty, które nie były objęte opisanym obciążeniem podatkowym z powodu niskiego zysku. Procedurę tę stosowano codziennie, dążąc do maksymalizacji korzyści finansowych.

Późniejsze zmiany w zasadach zaokrąglania kwot odsetek kapitałowych uczyniły jednak opisaną praktykę nieopłacalną. W dzisiejszych czasach omijanie lub odroczenie podatku od lokaty w sposób zgodny z prawem nie są już możliwe. Podatek od zysków kapitałowych wynosi 19% od każdej sumy zarobionej z tytułu pomnażania kapitału. I choć lokaty nie przynoszą dziś tak znaczących korzyści, jak dawniej, to wciąż cieszą się one popularnością wśród osób poszukujących bezpiecznych inwestycji, niepoddających się ryzyku utraty zdeponowanych środków. A kiedy można nie płacić podatku Belki? Co ciekawe, podatkiem nie są objęte np. Pracownicze Plany Kapitałowe czy Indywidualne Konto Emerytalne.

Jak odprowadzić podatek Belki w 2024 roku?

Obecnie płatnikiem podatku Belki jest każdy, kto generuje zyski kapitałowe. Jest on pobierany każdorazowo po wypracowaniu zysku. Przykładowo, jeśli zysk kapitałowy wyniósł 1000 zł, to z tytułu podatku Belki zapłacimy 190 zł (stawka wynosi 19%).

Minister Finansów zapowiada jednak zmiany w tym zakresie. Podatek wyniesie 19%, tak jak to było do tej pory. Planowane jest jednak wprowadzenie kwoty wolnej od podatku - dla oszczędności i inwestycji (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku). Zmiany w podatku Belki dotyczą również Giełdy Papierów Wartościowych. Dzięki temu z opodatkowania podatkiem Belki zwolnione będą zyski w obrębie określonej wyżej kwoty.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/oszczedzanie/podatek-od-lokaty-w-polsce-wszystko-co-trzeba-o-nim-wiedziec/kkehdbe

https://www.analizy.pl/optymalizacja-portfela-inwestycyjnego/32602/podatek-belki-ile-wynosi-i-jak-uniknac#:~:text=Podatek+Belki+to+zrycza%C5%82towany+podatek,w+celu+%C5%82atania+dziury+bud%C5%BCetowej.

https://www.money.pl/gospodarka/czym-jest-podatek-belki-6854406118185536a.html

https://pieniadze.rp.pl/rynek-kapitalowy/art37368401-podatek-belki-wyzsza-stawka-i-kwota-wolna-kiedy-zostana-wprowadzone-zmiany

https://www.bankier.pl/smart/podatek-belki-podatek-od-zyskow-kapitalowych-doczeka-sie-kwoty-wolnej

powrót