Informacja Zarządu Kasy Stefczyka

W związku z opublikowaniem w mediach treści pisma Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz wywołanym tą publikacją bezpodstawnym atakiem medialnym przeciwko całemu sektorowi spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podkreślamy, że podawane informacje
nie dotyczą Kasy Stefczyka.

14:37 20.03.2015 r.

 

Aktualnie Kasa Stefczyka realizuje pięcioletni Program Rozwoju Strategicznego, który został przedłożony Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.

Kasa Zakończyła rok 2013 zyskiem netto w wysokości 10,2 mln zł oraz sumą bilansową 7,7 mld zł, a według danych sprawozdawczych przesyłanych na bieżąco do Komisji Nadzoru Finansowego, zysk netto Kasy Stefczyka po pierwszym półroczu 2014 roku przekroczył 15 milionów złotych. Według wstępnych danych rok 2014 Kasa również zamknęła zyskiem netto, a sprawozdanie finansowe jest aktualnie badane przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Według danych wstępnych na dzień 31 grudnia 2014 roku zarówno współczynnik wypłacalności, jak i wskaźnik rezerwy płynnej przewyższały wymagane prawem normy, osiągając odpowiednio 5,26% i 10,87%.