Publiczne zaproszenie do negocjacji z dnia 2018-08-22

09:32 23.08.2018 r.

 

Publiczne zaproszenie do negocjacji z dnia 2018-08-22

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni informuje o zamiarze zbycia portfela wierzytelności przeterminowanych o szacunkowej wartości brutto ok. 90 mln zł.

 

 

Nabywcą pakietów może być wyłącznie fundusz sekurytyzacyjny.

 

Założony harmonogram procesu sprzedaży jest następujący:

 

Do 31.08.2018 r. – termin przesłania do Kasy podpisanej umowy o zachowaniu poufności,

 

W dniu 03.09.2018 r. – wysyłka przez Kasę pakietu z danymi do wyceny,

 

Do 19.09.2018 r. godz. 24.00 – zwrotna informacja z ofertą cenową,

 

W dniach 20-24.09.2018 r.  przeprowadzenie indywidualnych negocjacji cenowych z oferentami, którzy przedstawią najkorzystniejszą ofertę.

 

W dniu 24.09.2018 r. – termin złożenia ostatecznej oferty cenowej /wybór przez Kasę najkorzystniejszej oferty,

 

Do 28.09.2018 r. – przekazanie zaktualizowanego wykazu wierzytelności i podpisanie umowy pomiędzy stronami.

 

 

Termin płatności do 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

Kasa nie przewiduje stosowania zasady „data cut-off”.

 

 

Szczegółowe dane dotyczące portfela zostaną przekazane po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni zastrzega sobie prawo do:

 

-     odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży portfela wierzytelności przeterminowanych,

 

-     zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru nabywcy bez podawania przyczyny,

 

-     unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn,

 

-     odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży portfela bez podawania przyczyn, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem w procesie sprzedaży wierzytelności prosimy o odesłanie do dnia 31.08.2018 r. skanu załączonej umowy o zachowaniu poufności, podpisanej przez osoby występujące w KRS lub mające stosowne pełnomocnictwa na adres: bwir@kasastefczyka.pl. Wersję papierową (dwa egzemplarze) prosimy o wysłanie na adres: Kasa Stefczyka, Biuro Strategii Windykacji i Restrukturyzacji, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia.

 

Prosimy również o wskazanie osób uczestniczących w procesie sprzedaży z podaniem adresów email, na które będą wysłane dane do wyceny.

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o wysyłkę na email: bwir@kasastefczyka.pl lub kontakt telefoniczny:

 

058 782 98 87, tel. kom. 665 613 358  Kierownik Biura Strategii Windykacji i Restrukturyzacji Krzysztof Gurazda,

 

058 782 81 38, tel. kom. 695 560 004  Starszy Specjalista ds. Ryzyka Robert Macieja.