Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (dalej SKOK) działając na podstawie:

14:28 03.12.2013 r.

ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z dn. 26.07.2012 r. poz. 855 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)

zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet złożony z szacunkowej ilości 5.400 wierzytelności, na który składają się pożyczki udzielone osobom fizycznym:
5.350 wierzytelności - w których nastąpił zgon pożyczkobiorcy,
50 wierzytelności – pozostałych byłych członków

Łączne szacunkowe zaangażowanie: 57 mln zł.

Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez SKOK w „Warunkach sprzedaży wierzytelności SKOK im. F.Stefczyka” umieszczonych w plikach do pobrania na stronie internetowej SKOK.

Oświadczenia nie spełniające określonych przez SKOK warunków zostaną odrzucone.

Termin składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności: do dnia 06.12.2013 r. 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: katarzyna.rutecka@tzskokska.pl


09.12.2013 r. SKOK dokonana wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach sprzedaży oraz prześle pocztą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu do II etapu sprzedaży.

Do dnia 16.12.2013 r. podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności składają propozycje cenowe zakupu wierzytelności.

Do dnia 18.12.2013 r. SKOK dokona wyboru nabywcy.

Planowany termin zamknięcia transakcji – 23 grudnia 2013 roku.


SKOK im. F.Stefczyka  zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.