Kto jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za kredyt lub pożyczkę? cz. 1

Do zawarcia umowy kredytu bądź pożyczki wystarczy jeden podpis, chyba że w grę wchodzą większe kwoty pieniędzy.

11:30 10.06.2014 r.

Przepisy nie wymagają, aby na zaciągnięcie pożyczki czy kredytu przez jednego z małżonków konieczna była zgoda drugiego. Jest tak zazwyczaj w przypadku niewielkich kredytów (kwoty ustalają instytucje finansowe indywidualnie). Oznacza to, że małżonek może pożyczyć bez wiedzy i zgody drugiego małżonka na przykład 5 tys. zł w jednym banku i tyle samo w drugim, a w międzyczasie kupić jeszcze na raty sprzęt RTV. Ważne jest, by w ocenie instytucji finansowej klient posiadał wystarczającą zdolność kredytową.

SKOK/bank nie będzie o takiej pożyczce informował drugiego małżonka. Ten ma szansę dowiedzieć się o niej dopiero wówczas, gdy współmałżonek przestanie ją spłacać. Wtedy bowiem bank/SKOK będzie zmuszony uruchomić procedury egzekucyjne. Instytucje nie mogą jednak sięgnąć do majątku wspólnego, gdy na kredyt nie było jego zgody drugiego małżonka.
podpis-umowa-pozyczka.jpg

Z art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że w przypadku gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka (albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej), wierzyciel (w tym przypadku SKOK/bank) może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Gdy wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, wierzyciel będzie jednak mógł zaspokoić się także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia instytucji finansowej bezpieczniej jest posiadać zgodę współmałżonka na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki (i to w formie pisemnej). Wolno wtedy sięgnąć do majątku wspólnego małżonków. Przy wyższych kwotach kredytów instytucje finansowe takiej zgody zresztą wymagają. Jeśli zatem jedno z małżonków będzie chciało pożyczyć pieniądze na samochód, dom, działkę czy mieszkanie, umowę będą musieli podpisać oboje: i mąż, i żona.

Gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie, które było przeznaczone na zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny, jak kupno wyżywienia, ubrań, wakacyjny wyjazd itp., wtedy za ich spłatę odpowiadają solidarnie obydwoje małżonkowie, nawet gdy dług został zaciągnięty bez wiedzy i zgody jednego z nich. Wówczas instytucja finansowa będzie mogła wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności również przeciwko współmałżonkowi. Na mocy art. 31 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (tzw. majątek wspólny).