Słownik

Dyspozycja – zlecona przez użytkownika transakcja płatnicza lub zlecenie innej czynności w ramach usługi bankowości elektronicznej.

Hasło dostępu – hasło do serwisu internetowego lub hasło do serwisu telefonicznego.

Hasło jednorazowe – jednorazowe hasło SMS lub hasło z listy haseł jednorazowych.

Hasło do serwisu internetowego – znany jedynie użytkownikowi ciąg 8 do 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter
bez polskich znaków takich jak ą, ę, ś) umożliwiający logowanie do usługi bankowości elektronicznej w ramach serwisu internetowego.

Hasło do serwisu telefonicznego – znany jedynie użytkownikowi ciąg dokładnie 8 cyfr, umożliwiający logowanie do usługi bankowości elektronicznej Tele-Kasa.

Jednorazowe hasło SMS (zwane również JHS) – pięciocyfrowy unikalny kod służący do potwierdzania uprawnień i autoryzacji dyspozycji przy wykorzystaniu dowolnego kanału dostępu, wygenerowany przez Kasę i przesłany w formie wiadomości SMS pod numer telefonu komórkowego wskazany przez użytkownika w placówce Kasy.

Kanał dostępu – sposób komunikacji z Kasą – przez Internet lub telefon tzn. za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej
lub telefonicznej.

Limit dzienny – kwota, która oznacza maksymalną wartość wszystkich poleceń przelewów, jakie mogą zostać zlecone
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej w ciągu jednego dnia kalendarzowego.

Limit miesięczny – kwota, która oznacza maksymalną wartość wszystkich poleceń przelewów, które mogą zostać zlecone
za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Lista haseł jednorazowych (zwana również LHJ) – lista 50 pięciocyfrowych haseł służących do potwierdzania uprawnień
i autoryzacji dyspozycji przy wykorzystaniu dowolnego kanału dostępu. Podczas akceptacji dyspozycji wskazany zostaje numer hasła niezbędnego do jej autoryzacji.

Login – dziesięciocyfrowy identyfikator użytkownika, który jest unikalnym numerem posiadacza konta z dostępem do usługi bankowości elektronicznej. Znajduje się on w Umowie o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Logowanie – proces uzyskania dostępu do usługi bankowości elektronicznej wymagający użycia loginu, hasła dostępu oraz wpisania tekstu z obrazka.

Operator Tele-Kasy (zwany również operatorem) – osoba dostępna pod jednym z numerów telefonów dedykowanych usłudze bankowości elektronicznej Tele-Kasa i świadcząca pomoc użytkownikom w zakresie rozwiązywania problemów technicznych związanych
z usługą bankowości elektronicznej oraz wykonująca dyspozycje na życzenie użytkownika.

Placówka Kasy – miejsce prowadzenia obsługi klientów Kasy.

Polecenie przelewu – udzielona Kasie przez użytkownika dyspozycja dotycząca obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania
tą kwotą rachunku odbiorcy.

Polecenie przelewu wewnętrznego – polecenie przelewu pomiędzy rachunkiem płatniczym użytkownika a innymi rachunkami użytkownika w Kasie, z wyłączeniem rachunków związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Serwis internetowy – interfejs użytkownika, zapewniający dostęp do usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem Internetu poprzez przeglądarkę internetową po wprowadzeniu przez użytkownika loginu, hasła dostępu do serwisu internetowego oraz tekstu
z obrazka.

Serwis telefoniczny – automatyczny system telefoniczny umożliwiający sprawdzenie dostępnych środków na rachunku rozliczeniowym oraz zmianę hasła do serwisu telefonicznego. W celu skorzystania z serwisu telefonicznego należy zadzwonić pod jeden z numerów telefonów kontaktowych dedykowanych dla usługi bankowości elektronicznej Tele-Kasa i na klawiaturze telefonu wybrać przycisk ‘1’.

Transakcja płatnicza (zwana również transakcją) – zainicjowana przez użytkownika lub Kasę wpłata, wypłata lub transfer środków pieniężnych, w szczególności w formie polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

Umowa ramowa – umowa o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, wydawana wraz z regulaminem usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Usługa bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka – świadczona przez Kasę usługa bankowości elektronicznej polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach użytkownika prowadzonych przez Kasę,
a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez użytkownika.

Usługa bankowości elektronicznej Tele-Kasa – część usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka - usługa bankowości telefonicznej, zapewniająca użytkownikowi dostęp do rachunku posiadanego w Kasie za pośrednictwem serwisu telefonicznego oraz operatora. Jest ona dostępna pod jednym z numerów kontaktowych: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Nowego Roku

Użytkownik – klient Kasy, który podpisał umowę o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Funkcjonalność

Jakie rachunki można obsługiwać za pomocą usługi bankowości elektronicznej?

Usługa bankowości elektronicznej umożliwia dostęp m.in. do:

 • rachunków osobistych,

 • rachunków firmowych,

 • rachunków systematycznego oszczędzania,

 • lokat,

 • pożyczek/kredytów,

 • ubezpieczeń.

Czy można sprawdzić dostępne środki na rachunku płatniczym w serwisie internetowym?

Tak. Dostępne środki na swoim rachunku płatniczym możesz sprawdzić zarówno w serwisie internetowym, jak i przez usługę Tele-Kasa.

Czy w serwisie internetowym można zlecić polecenie przelewu?

Tak. W serwisie internetowym możesz zlecić następujące polecenia przelewów:

 • jednorazowe na dowolny rachunek krajowy,

 • jednorazowe własne,

 • zdefiniowane,

 • z datą przyszłą,

 • jednorazowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • jednorazowy do urzędu skarbowego.

 • Możesz również ustanowić zlecenie cykliczne, będzie ono wówczas automatycznie wykonywane co miesiąc.

Czy w serwisie internetowym można znaleźć informacje o wykonywanych transakcjach?

Tak. W serwisie internetowym istnieje możliwość przeglądania, wydruku i zapisywania historii transakcji w określonym przedziale czasowym z 3 ostatnich lat na wszystkich rachunkach widocznych w usłudze bankowości elektronicznej. Warunkiem jest uprzednie zaksięgowanie transakcji w serwisie internetowym.

Czy w serwisie internetowym można zlecić polecenie przelewu z datą przyszłą?

Serwis internetowy umożliwia realizację polecenia przelewu z datą przyszłą. Wystarczy podczas realizacji polecenia przelewu w formularzu dowolnego jednorazowego polecenia przelewu lub zdefiniowanego polecenia przelewu wybrać inną datę realizacji niż bieżąca.

Czy w serwisie internetowym można utworzyć/zachować dane wykonywanego polecenia przelewu, by nie wpisywać ich od nowa podczas realizacji kolejnego polecenia przelewu do tego samego odbiorcy?

Zarówno w serwisie internetowym, jak i w serwisie telefonicznym, po połączeniu z operatorem Tele-Kasy, można stworzyć szablon zdefiniowanego polecenia przelewu. Kolejne polecenia przelewu do nadawcy zdefiniowanego w szablonie można wykonywać bez wpisywania danych od nowa. Można również modyfikować dane we wcześniej zapisanym szablonie oraz usuwać istniejące szablony.

Czy w serwisie internetowym można zlecać polecenia przelewu do ZUS-u i urzędu skarbowego?

Usługa bankowości elektronicznej umożliwia zlecenie polecenia przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Służą do tego specjalnie przygotowane formularze, dostępne po wybraniu zakładek: Przelewy > Do ZUS lub Przelewy > Do urzędu skarbowego.

Czy można zlecić polecenie przelewu do ZUS-u i urzędu skarbowego za pomocą zwykłego jednorazowego polecenia przelewu?

Formularz zwykłego jednorazowego polecenia przelewu nie daje możliwości wpisania wszystkich danych niezbędnych do zrealizowania polecenia przelewu do ZUS-u i urzędu skarbowego. Dlatego zalecamy wykonywanie polecenia przelewu do tych instytucji przy pomocy przewidzianych do tego celu formularzy.

W jaki sposób zamówić, aktywować lub usunąć listę haseł jednorazowych w serwisie internetowym?

Możesz zarządzać swoimi listami haseł jednorazowych – zamówić nową, aktywować ją lub usunąć posiadaną listę – w zakładce Ustawienia > Zarządzanie autoryzacją > Lista haseł jednorazowych lub za pośrednictwem operatora Tele-Kasy.

HASŁA

Co powinien zrobić użytkownik, który podejrzewa, że ktoś poznał jego hasło dostępu?

Jeśli podejrzewasz, że ktoś poznał Twoje hasło, jak najszybciej zmień hasło za pośrednictwem serwisu internetowego, wybierając: Ustawienia > Kanały dostępu > Operacje przy Serwisie internetowym >  Zmień hasło dostępu, a następnie wypełnij odpowiednie pola w formularzu przy zachowaniu wymogów dla danego hasła oraz potwierdź zmianę hasła dostępu hasłem jednorazowym. 
Jeśli nie masz akurat dostępu do komputera podłączonego do Internetu, skontaktuj się z operatorem Tele-Kasy, dzwoniąc pod jeden z następujących numerów telefonów: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Jak ustalane jest po raz pierwszy hasło do serwisu internetowego/telefonicznego usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka?

Pierwsze hasło do serwisu internetowego nadawane jest przez operatora Tele-Kasy podczas aktywacji usługi bankowości elektronicznej. Aby aktywować usługę przygotuj swój login, listę haseł jednorazowych i dokument tożsamości, a następnie połącz się operatorem Tele-Kasy pod jednym z tych numerów telefonu: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora). Operator pomoże Ci zalogować się po raz pierwszy do serwisu internetowego przy pomocy hasła z listy haseł jednorazowych. Po zalogowaniu system poprosi Cię o zmianę tymczasowego hasła na nowe, indywidualne hasło, znane tylko Tobie. Hasło do serwisu telefonicznego możesz ustalić samodzielnie w serwisie internetowym. Wystarczy wybrać: Ustawienia > Kanały dostępu >  Operacje przy Serwisie telefonicznym >  Zmień hasło dostępu. Następnie należy wybrać odpowiednie pola w formularzu przy zachowaniu wymogów dla danego hasła oraz potwierdzić zmianę hasła dostępu hasłem jednorazowym.

Jakie powinno być hasło dostępu, aby zostało zaakceptowane przez serwis internetowy lub telefoniczny?

Hasło do serwisu internetowego powinno stanowić ciąg 8 do 15 znaków (cyfr, znaków specjalnych, małych i wielkich liter bez polskich znaków diakrytycznych takich jak ą, ę, ś).

Hasło do serwisu telefonicznego powinno składać się z dokładnie 8 cyfr.

Co się dzieje w sytuacji, gdy osoba trzecia, domyślając się hasła dostępu, podejmuje próby jego wpisania?

Próby logowania na konto użytkownika wymagają nie tylko znajomości hasła, ale i loginu. Jeżeli osoba trzecia zna login i domyśla się, jakie może być hasło, to po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła dostęp do serwisu zostaje zablokowany i jedyną możliwością jego odblokowania jest kontakt z operatorem Tele-Kasy.

Co się stanie, jeśli użytkownik zapomni hasło dostępu lub pomyli się przy jego wprowadzaniu?

Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia hasła dostęp do serwisu internetowego lub telefonicznego zostanie zablokowany. Odblokowanie dostępu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem operatora Tele-Kasy.

Zapomniałem hasła. Co robić w takiej sytuacji?

W przypadku utraty hasła dostępu należy skontaktować się z operatorem Tele-Kasy.

Czy można samodzielnie zmienić swoje hasło dostępu lub login?

Możesz samodzielnie zmienić hasło dostępu w dowolnym momencie za pośrednictwem serwisu internetowego (Ustawienia > Kanały dostępu > Operacje przy Serwisie telefonicznym lub internetowym > Zmień hasło dostępu).

Nie ma natomiast możliwości zmiany loginu, ponieważ jest on na stałe przypisywany do użytkownika podczas podpisywania umowy o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka.

Czy należy zmieniać hasło do serwisu internetowego i telefonicznego?

Częste zmiany haseł do serwisu internetowego i telefonicznego nie są wymuszane przez system. Zalecamy jednak naszym użytkownikom, by ze względów bezpieczeństwa, co jakiś czas (np. raz na miesiąc) zmieniali hasła dostępu do serwisu internetowego i telefonicznego.

Co to jest hasło jednorazowe i w jaki sposób zamawiać, aktywować i usuwać listę haseł jednorazowych?

Hasło jednorazowe jest to 5-cyfrowy kod, który służy do jednorazowego potwierdzania wybranych dyspozycji. Może on być w postaci jednorazowego hasła SMS lub hasła z listy haseł jednorazowych.

Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie (w zależności od posiadanej metody autoryzacji) listę haseł jednorazowych lub telefon komórkowy, którego numer został zdefiniowany w serwisie internetowym, gdy zlecasz dyspozycję w usłudze bankowości elektronicznej.

Możesz zamówić, aktywować i usunąć listę haseł jednorazowych w serwisie internetowym po wybraniu: Ustawienia > Zarządzanie autoryzacją > Lista haseł jednorazowych > Zamów listy haseł/ Aktywuj listę/ Usuń listę. Możesz również wykonać te operacje po połączeniu się z operatorem Tele-Kasy.

Co oznacza, że pierwszą zmianę wcześniej nadanego hasła wymusi serwis internetowy/telefoniczny?

Ze względów bezpieczeństwa podczas pierwszego logowania serwis internetowy/telefoniczny będzie żądał zmiany hasła jednorazowego na indywidualne hasło dostępu użytkownika. Należy pamiętać, aby nikomu nie ujawniać indywidualnego hasła (także operatorowi Tele-Kasy).

Zabezpieczenia

Czy ktoś niepowołany może uzyskać dostęp do mojego konta w Serwisie elektronicznym Kasy Stefczyka?

Każdy użytkownik korzystający z serwisu internetowego usługi bankowości elektronicznej podczas logowania musi podać poprawny login, który znajduje się w umowie o świadczenie usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka i hasło do serwisu internetowego, znane tylko jemu. Nie podawaj swojego loginu i hasła osobom trzecim, nie zapisuj ich nigdzie i nie przesyłaj e-mailem. Zapobiegniesz w ten sposób przejęciu Twoich danych dostępowych do serwisu internetowego przez osoby niepowołane.

Warto również wiedzieć, że połączenie z serwisem internetowym jest zabezpieczone poprzez użycie zaawansowanych algorytmów szyfrujących, a dane w Kasie są zabezpieczone przez najnowocześniejsze urządzenia zabezpieczające oraz specjalistów monitorujących pracę systemu.

W jakim stopniu zastosowane zabezpieczenia gwarantują bezpieczeństwo?

Zastosowanie przez Kasy nowoczesnych technologii kryptograficznych oraz nowoczesnych urządzeń zabezpieczających pozwala wyeliminować ryzyko korzystania z rachunków za pomocą Internetu przez osoby trzecie do minimum. Połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem w Kasie jest szyfrowane przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer) z 256-bitowym kluczem, który gwarantuje poufność, integralność i wysoki stopień bezpieczeństwa transmisji.

W jaki sposób zabezpieczone jest wykonywanie zlecanych przez użytkownika dyspozycji na koncie?

Do bezpiecznego i prawidłowego logowania do serwisu internetowego wymagane jest wprowadzenie poprawnego loginu i hasła (znanych tylko użytkownikowi). Dodatkowo wykonanie większości dyspozycji na koncie wymaga autoryzacji za pomocą hasła jednorazowego.

W jaki sposób szyfrowane są dane przesyłane do serwisu internetowego?

Wszystkie dane przesyłane między przeglądarką użytkownika a serwisem internetowym są szyfrowane przy pomocy protokołu SSL 3.0. Do nawiązania połączenia z serwerem wykorzystywana jest kryptografia oparta na parze kluczy: prywatny – publiczny o długości 2048 bitów. Bezpieczeństwo przesyłania danych zapewnia natomiast zaawansowana technologia kryptografii, w której stosowany jest jednorazowy klucz sesyjny o długości 256 bitów (to, czy połączenie jest realizowane z taką długością klucza, zależy również od przeglądarki).

Jak można sprawdzić, czy połączenie jest rzeczywiście szyfrowane protokołem SSL (256 bitów)?

 • Mozilla Firefox (wersja 36.0 lub nowsze): po lewej stronie od paska adresowego przeglądarki znajduje się kłódka świadcząca o tym, że strona jest szyfrowana. Kliknięcie przycisku „Więcej informacji” spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowych informacji o wystawionym certyfikacie oraz o wykorzystanym na stronie szyfrowaniu.

 • Internet Explorer (wersja 11.0 i nowsza): z prawej strony paska adresowego widoczny jest symbol przedstawiający kłódkę. Po jednokrotnym kliknięciu kłódki pojawi się opcja „Wyświetl certyfikaty”. Wybranie jej spowoduje wyświetlenie informacji o wystawionym certyfikacie.

 • Opera (wersja 34.0 i nowsze): z lewej strony paska adresowego widoczny jest prostokąt, wewnątrz którego znajduje się ikona symbolizująca kłódkę oraz informacja: „Zabezpieczona”. Po kliknięciu tego pola pojawi się okno, w którym widoczne są informacje na temat zabezpieczonego połączenia. Po jednokrotnym kliknięciu opcji „Szczegóły” pojawi się informacja o tym, kto jest właścicielem certyfikatu.

 • Google Chrome (wersja 39.0 i nowsze): z lewej strony paska adresowego powinien znajdować się symbol kłódki. Kliknięcie tego elementu spowoduje wyświetlenie informacji o tym, że certyfikat bezpieczeństwa wystawiony jest dla „*kasastefczyka.pl”. W zakładce "Szczegóły" umieszczone są informacje na temat zastosowanego na witrynie szyfrowania.

Czy kliknięcie przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej spowoduje utratę wprowadzonych danych?

Jest możliwe, że ze względu na wymagania bezpiecznego protokołu transmisji SSL oraz specyfikę pracy przeglądarek internetowych dane wprowadzone do formularza po kliknięciu przycisku „Wstecz” w przeglądarce nie zostaną zachowane.

Czy korzystanie z serwisu internetowego wymaga obsługi plików typu „cookies” (tzw. „ciasteczek”)?

Tak – włączenie mechanizmu obsługi „ciasteczek” jest wymagane.

Jak wygląda proces logowania w serwisie internetowym?

Podczas logowania użytkownik wpisuje swój login, hasło do serwisu internetowego oraz przepisuje tekst z obrazka (z uwzględnieniem wielkości liter). Wprowadzone dane są transmitowane do serwisu internetowego i porównywane z tymi, które w formie zaszyfrowanej znajdują się w bazie danych. Po pozytywnej weryfikacji, użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego.

Czy można korzystać z serwisu internetowego w kawiarenkach internetowych?

Komputer nie musi posiadać specjalnych rozwiązań zabezpieczających, niemniej wskazane jest, aby każdy komputer pracujący w sieci posiadał podstawową ochronę nie tylko ze względu na wykonywanie transakcji w serwisie internetowym, ale również ochronę innych danych i programów. Środkami zabezpieczającymi, jakie można stosować, są między innymi:

 • legalne, aktualne oprogramowanie antywirusowe,

 • stosowanie haseł dostępu niewykorzystywanych w innych programach i systemach oraz okresowe jego zmiany,

 • wygaszacze ekranu chronione hasłem,

 • używanie bezpiecznych systemów operacyjnych,

 • oprogramowanie typu „zapora ogniowa” (ang. „firewall”).

 • W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa należy też pamiętać, aby unikać korzystania z nieznanych komputerów (np. w kawiarenkach internetowych) i po zakończeniu sesji wylogować się z serwisu internetowego.

Uzyskanie dotępu

W jaki sposób można uzyskać dostęp do rachunku przez Internet?

Uzyskanie dostępu do rachunku przez Internet jest możliwe po podpisaniu umowy ramowej w jednej z placówek Kasy oraz aktywacji serwisu internetowego usługi bankowości elektronicznej za pośrednictwem operatora Tele-Kasy.

Jak długo trwa proces uzyskania dostępu do usługi bankowości elektronicznej?

Uzyskanie dostępu do usługi bankowości elektronicznej trwa do 24 godzin od momentu podpisania umowy ramowej. Pamiętaj, że aby aktywować usługę, musisz skontaktować się telefonicznie z operatorem Tele-Kasy pod jednym z numerów telefonu: 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora).

W jaki sposób należy się logować do serwisu internetowego?

Logowanie do serwisu internetowego możliwe jest poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu online.kasastefczyka.pl i wybranie przycisku ENTER na klawiaturze komputera. W efekcie użytkownik zostanie przekierowany na szyfrowaną/bezpieczną stronę pod adresem https://online.kasastefczyka.pl/.

Do zalogowania konieczne jest wprowadzenie loginu, hasła do serwisu internetowego oraz przepisanie tekstu z obrazka.

Czy usługa bankowości elektronicznej jest dostępna 24 godziny na dobę?

Usługa bankowości elektronicznej jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na jej konserwację i inne konieczne dla właściwego funkcjonowania usługi czynności wykonywane przez Kasę (zazwyczaj w godzinach nocnych).

Wymagania techniczne

Co jest potrzebne do korzystania z usługi bankowości elektronicznej?

Korzystanie z usługi bankowości elektronicznej uwarunkowane jest otwarciem rachunku rozliczeniowego w Kasie, a następnie podpisaniem umowy ramowej oraz posiadaniem:

 • dostępu do sieci Internet  i/lub

 • telefonu z wybieraniem tonowym.

Czy do korzystania z rachunku płatniczego przez Internet potrzebny jest specjalny program, otrzymany od Kasy?

Do poprawnego działania serwisu internetowego nie są potrzebne dodatkowe narzędzia z wyjątkiem przeglądarki stron internetowych z włączoną obsługą JavaScript i „cookies”. Wskazane jest jednak zainstalowanie na komputerze aktualnego, legalnego oprogramowania antywirusowego.

Jaka jest zalecana konfiguracja komputera i przeglądarki, aby móc korzystać z serwisu internetowego usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka?

Zalecana konfiguracja to:

 • dowolne łącze pozwalające na dostęp do Internetu,

 • przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą JavaScript i „cookies”. Zalecane wersje przeglądarek to: Chrome w wersji 39.0 i nowsze; Internet Explorer w wersji 11.0 i nowsze; Mozilla Firefox w wersji 36.0 i nowsze, Opera w wersji 34.0 i nowsze.